مقاله مقایسه سلامت روانی دانشجویان (دختر و پسر) خوابگاهی و غیر خوابگاهی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه سلامت روانی دانشجویان (دختر و پسر) خوابگاهی و غیر خوابگاهی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت روانی
مقاله دانشجویان خوابگاهی
مقاله دانشجویان غیر خوابگاهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فردوسی طیبه
جناب آقای / سرکار خانم: زینی وند یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: کلانتری عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده سیدمحمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به منظور مقایسه سلامت روانی دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان انجام گرفته است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پس رویدادی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه N=3579 بودند، که نمونه آماری با استفاده از جدول کریجسی و مورگان تعداد ۳۴۶ نفر تعیین و با شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ28)  گلدبرگ (۱۹۷۲) پاسخ دادند. اطلاعات جمع آوری شده، با استفاده از نرم افزارspss  تحلیل و از روش های آماریt ،T2  هتلینگ و ANOVA مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین سلامت روانی دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و بین سلامت روانی دانشجویان دانشکده های مختلف تفاوت وجود ندارد. اما بین سلامت روانی دانشجویان (دختر، پسر) در سطح P£۰٫۰۱ تفاوت معنا دار وجود دارد.