مقاله مقایسه سلامت روان، عزت نفس و پرخاشگری دانش آموزان نوجوان مصروع و غیرمصروع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله پزشکی هرمزگان از صفحه ۴۲۳ تا ۴۳۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه سلامت روان، عزت نفس و پرخاشگری دانش آموزان نوجوان مصروع و غیرمصروع
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صرع
مقاله سلامت روان
مقاله پرخاشگری
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع زادگان بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابی زاده هنرمند مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: احمدیان علی
جناب آقای / سرکار خانم: عیدی بایگی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری شایه یحیی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: صرع از جمله شایع ترین بیماریهای عصبی مزمن در جمعیت عمومی است. این بیماری غالبا قبل از بلوغ ظاهر شده و در طول عمر با اختلالات رفتاری یا علایم روانی توام است. صرع می تواند بر سلامت روان، عزت نفس، پرخاشگری دانش آموزان مصروع موثر باشد.
روش کار: این یک مطالعه توصیفی است که در آن ۲۴ دانش آموز مصروع از دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال مقطع راهنمایی و دبیرستان شهر اهواز با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ۲۴ دانش آموز عادی به عنوان گروه گواه نیز با آنان همتا شدند. آزمودنی ها نسبت به انتخاب خود و هدف تحقیق اطلاعی نداشتند و از این لحاظ پژوهش یک سو کور بود. پس از انتخاب، پرسشنامه های سلامت روان(GHQ-28) ، عزت نفس روزنبرگ و پرخاشگری اهواز در مورد هر دو گروه به صورت انفرادی اجرا شد. داده های بدست آمده با روشهای آمار توصیفی و تحلیل واریانس چند راهه (MANOVA) تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: نتایج نشان داد که بین دانش آموزان مصروع و دانش آموزان غیر مصروع در سلامت روان و عزت نفس تفاوت معنی داری وجود دارد (P<0.01) به طوری که دانش آموزان مصروع از نظر سلامت روان و عزت نفس وضعیت نامطلوب تر داشتند. همچنین بین پرخاشگری دو گروه تفاوت معنی داری یافت نشد.
نتیجه گیری: ابتلا به صرع می تواند سلامت روان، عزت نفس نوجوانان مصروع را کاهش دهد و این خود توجه بیشتر دست اندرکاران حیطه سلامت به خصوص سلامت روان را می طلبد.