مقاله مقایسه سطح پلاسمایی روی در افراد سالم و مبتلا به افزایش فشار خون: یک مطالعه در مرکز قلب تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۴۱۶ تا ۴۲۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه سطح پلاسمایی روی در افراد سالم و مبتلا به افزایش فشار خون: یک مطالعه در مرکز قلب تهران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیماری قلبی
مقاله عروقی
مقاله فشار خون
مقاله روی
مقاله پلاسما
مقاله غلظت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعلمی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: نیکویی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: ایرانی مهشید
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاریان اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به اهمیت فلز روی (Zn) به عنوان یک عامل محیطی، در مطالعه حاضر، نقش آن در فشار خون و سیستم قلبی- عروقی بررسی شده است.
روش بررسی: در این مطالعه تاثیر فلز روی بر روی فشارخون در سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ در ۸۰ بیمار مبتلا به افزایش فشارخون اولیه (ایدیوپاتیک) و ۸۰ فرد غیرمبتلا به فشارخون که به مرکز قلب تهران مراجعه کرده بودند، در هر دو جنس و چهار گروه سنی (۵۰-۴۱، ۶۰-۵۱، ۷۰-۶۱ و ۸۰-۷۱ سال) مورد بررسی قرار گرفت. پس از انتخاب افراد و گرفتن نمونه خون از آن ها، سطح پلاسمایی روی، توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد.
یافته ها: میانگین غلظت پلاسمایی فلز روی در گروه مبتلا به فشار خون، ۰٫۴۵۶±۰٫۰۴mg/ml و در گروه غیر مبتلا، ۰٫۵۵۱±۰٫۰۵۵mg/ml بود. تجزیه آماری نشان داد که میزان فلز روی به صورت معنی داری در گروه اول پایین تر از گروه دوم بود (P£۰٫۰۵). میانگین غلظت پلاسمایی روی در گروه مردان مبتلا به فشار خون، ۰٫۴۹۴mg/ml و در مردان غیر مبتلا، 0.486mg/ml بود که تفاوت معنی داری مشاهده نگردید (P>0.05). میانگین غلظت پلاسمایی روی در گروه زنان مبتلا به فشار خون، ۰٫۴۱۵mg/ml و در زنان غیر مبتلا، ۰٫۵۹۶mg/ml بود که نشان گر اختلاف معنی داری بین دو گروه بود (P£۰٫۰۰۱). هم چنین بین غلظت پلاسمایی روی افراد مبتلا به فشار خون بالا و افراد غیر مبتلا، در گروه سنی ۵۱ تا ۶۰ سال، تفاوت معنی دار بود (P£۰٫۰۵)، اما در سایر گروه ها اختلاف معنی داری مشاهده نگردید (P>0.05).
نتیجه گیری: این مطالعه نشان دهنده ارتباط چشمگیر بین کاهش سطح پلاسمایی روی و افزایش فشار خون در زنان و نیز در گروه سنی ۵۱ تا ۶۰ سال بود.