مقاله مقایسه سطح لیپیدها و آپولیپوپروتئین Apo B-100) B-100) خون بند ناف نوزادان دختر و پسر و ارزیابی تاثیر این عوامل بر شاخص های آنتروپومتریک نوزاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله علوم پزشکی مدرس، آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس) از صفحه ۵۶ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه سطح لیپیدها و آپولیپوپروتئین Apo B-100) B-100) خون بند ناف نوزادان دختر و پسر و ارزیابی تاثیر این عوامل بر شاخص های آنتروپومتریک نوزاد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آپولیپوپروتئین B-100
مقاله جنسیت
مقاله خون بند ناف
مقاله شاخص های آنتروپومتریک
مقاله لیپیدها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قیاسی اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: ضیایی سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: فقیه زاده سقراط

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: یافته های ناهمسویی در مورد ارتباط جنسیت نوزاد با سطح لیپیدهای خون بند ناف وجود دارد. بنابراین این مطالعه با هدف مقایسه سطح لیپیدها و آپولیپوپروتئین B-100 خون بند ناف نوزادان دختر و پسر و ارزیابی تاثیر این عوامل بر شاخص های آنتروپومتریک نوزاد انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی تحلیلی روی ۷۵ نوزاد سالم و سر موعد به دنیا آمده (۴۱ نوزاد دختر و ۳۴ نوزاد پسر) انجام شد.
بلافاصله بعد از زایمان، ۵ سی سی خون از بند ناف گرفته شد و در همان روز برای اندازه گیری سطح لیپیدها و لیپوپروتئین B-100 مورد سنجش قرار گرفت. همچنین شاخص های آنتروپومتریک نوزادان اندازه گیری و ثبت شد. از آزمون T مستقل برای مقایسه میانگین ها در دو گروه استفاده شد و ارتباط بین لیپیدهای خون بند ناف با شاخص های آنتروپومتریک با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تعیین شد.
نتایج: سطوح LDL کلسترول،HDL  کلسترول و کلسترول تام خون بند ناف نوزادان دختر در مقایسه با نوزادان پسر بالاتر بود، در حالی که سطح آپولیپوپروتئین B-100 و تری گلیسرید در نوزادان پسر بیشتر از نوزادان دختر بود؛ اما این تفاوت ها از نظر آماری معنی دار نبود. در نوزادان دختر یک ارتباط منفی و معنی دار بین سطح تری گلیسرید خون بند ناف و دور سر (P=0.038) وجود داشت. در نوزادان پسر بین سطح لیپیدها با شاخص های آنتروپومتریک ارتباط معنی داری یافت نشد.
نتیجه گیری: جنسیت تاثیری بر سطح لیپیدها و آپولیپوپروتئین B-100 خون بند ناف نوزاد نداشت. همچنین این مطالعه نشان داد یک ارتباط منفی معنی دار بین تری گلیسرید و دورسر نوزادان دختر وجود دارد.