مقاله مقایسه سطح فعالیت بدنی در دانش آموزان وابسته به زمینه و مستقل از زمینه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت) از صفحه ۹۳ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه سطح فعالیت بدنی در دانش آموزان وابسته به زمینه و مستقل از زمینه
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مستقل از زمینه
مقاله وابسته به زمینه
مقاله فعالیت بدنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرار علی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: خانی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: جابری مقدم علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: فرخی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: صدری کیمیا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور افزایش سطوح فعالیت بدنی دانش آموزان مدارس، درک کاملی از فاکتورهای گوناگون موثر بر مشارکت در فعالیت های بدنی ضروری است. هدف پژوهش حاضر بررسی سطوح فعالیت بدنی در بین دانش آموزان دارای سبکهای شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه مدارس راهنمایی شهرستان خرامه فارس بود. جهت اجرای این تحقیق ابتدا ۱۵۰ نفر از دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی شهرستان خرامه فارس به صورت تصادفی انتخاب شدند و پس از اجرای آزمون قاب و میله ۱۰۰ نفر از آنان در دو گروه ۵۰ نفری وابسته به زمینه (میانگین سن ۰٫۹۶±۱۲٫۸۲ سال، قد ۶٫۶۵±۱۵۵٫۹ سانتی متر وزن ۱۲٫۲۷±۴۷٫۵ کیلوگرم) و مستقل از زمینه (میانگین سن ۰٫۸۹±۱۳٫۳۲ سال، قد ۸٫۶۱±۱۵۸٫۱ سانتی متر وزن ۱۵٫۷۴±۵۱ کیلوگرم) طبقه بندی شدند. برای اندازه گیری وابستگی و استقلال از زمینه از آزمون قاب و میله و جهت سنجش فعالیت بدنی از چک لیست خودسنجی فعالیت بدنی استفاده شد. ابتدا نرمال بودن داده ها با استفاد از آزمون کولموگروف اسمیرنوف مورد تایید قرار گرفت و سپس از آزمون آماری تی مستقل برای تجزیه و تحلیل داده ها تحت نرم افزار Spss17 استفاده شد (a=0.05). بین مدت زمان فعالیت بدنی دانش آموزان دارای سبک های شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه اختلاف معنی داری یافت شد (P=0.000). بین مدت زمان فعالیت بدنی متوسط تا شدید دانش آموزان دارای سبک های شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه اختلاف معنی داری مشاهده گردید (P=0.018). بین نمره معادل سوخت و سازی فعالیت بدنی دانش آموزان دارای سبک های شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه اختلاف معنی داری یافت شد (P=0.000). بین نمره معادل سوخت و سازی فعالیت بدنی فعالیت بدنی متوسط تا شدید دانش آموزان دارای سبک های شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه اختلاف معنی داری یافت شد (P=0.012). نتایج این تحقیق نشان داد که دانش آموزان دارای سبک شناختی مستقل از زمینه نسبت به دانش آموزان وابسته به زمینه، فعالیت بدنی و هزینه انرژی بیشتری دارند. احتمال می رود فقر حرکتی در دانش آموزان وابسته به زمینه بیشتر باشد که برای اثبات این مورد به تحقیقات بیشتری نیاز است. به علاوه از آنجا که سبک شناختی می تواند به عنوان یکی از متغیرهایی که تا حدود زیادی حاصل تعامل فرد با محیط و قابل توسعه و تحول اند، مورد مداخله قرار گیرد، پیشنهاد می شود با استفاده از راهکارهای آموزشی، سبک شناختی دانش آموزان را تغییر داده و آنان را به سوی فعالیت های بدنی و آینده ای سالم تر سوق دهیم.