مقاله مقایسه سطح سرمی روی در مبتلایان به بیماری کرونر قلب و داوطلبان سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۲۲ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه سطح سرمی روی در مبتلایان به بیماری کرونر قلب و داوطلبان سالم
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استعمال دخانیات
مقاله بیماری سرخرگ کرونر
مقاله دور کمر
مقاله روی
مقاله وزن بدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهبرطارمسری مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی روشن مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: شاد بیژن
جناب آقای / سرکار خانم: پورعبدالهی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: شکیبا مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: چندین مطالعه اهمیت نقش روی بر بروز بیماری قلبی در کشورهای اروپایی را مطرح کرده اند اما در سایر گروه های جمعیتی و نژادی این اطلاعات بسیار ناچیز است.
هدف: بررسی سطح سرمی روی در بیماران دچار بیماری کرونر قلب و ارتباط بین روی و فاکتورهای خطر بیماری کرونر قلب در افراد ساکن در شمال ایران.
مواد و روش ها: گروه هدف این مطالعه توصیفی – تحلیلی ۸۱ زن و مرد ۷۰ – ۳۰ ساله مراجعه کننده به بیمارستان قلب دکتر حشمت رشت برای آنژیوگرافی معمول بود. بر اساس نتایج آنژیوگرافی افراد به ۲ گروه تقسیم شدند: گروه مورد شامل ۴۱ بیمار دچار بیماری کرونر قلب و گروه شاهد شامل ۴۰ فرد سالم. اطلاعات مربوط به فعالیت بدنی، استعمال دخانیات و شاخص های آنتروپومتری و غیره با استفاده از پرسشنامه و روش های استاندارد جمع آوری و سطح روی سرم به روش اسپکتروفتومتری جذب اتمی اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با روش های توصیفی – تحلیلی و نرم افزار SPSS16 صورت گرفت. سطح معنی دار از نظر آماری P<0.05 تعریف شد.
نتایج: میانگین غلظت روی سرم در گروه مورد و شاهد به ترتیب ۷۳٫۵۰±۱٫۶۱ و ۷۸٫۴۷±۱٫۶۶ میکروگرم در دسی لیتر بدست آمد. میانگین روی سرم به طور معنی داری در گروه مورد پایین تر از گروه شاهد بود(P<0.05) .
سطح روی سرم ارتباط معکوس با سن افراد (r= -0.23 P<0.05) و ارتباط مثبت با وزن افراد ( r= 0.26 P<0.05) داشت. غلظت روی سرم در مردم ساکن در مناطق روستایی گیلان به طور معنی دار پایین تر از افراد ساکن در مناطق شهری بود (P<0.05). در مطالعه ما بین تعداد رگ های دچار انسداد و سطح روی سرم ارتباط معنی داری بدست نیامد.
نتیجه گیری: سطح روی سرم در بیماران دچار بیماری کرونر قلب در شمال ایران پایین تر از افراد سالم است و بین میزان روی سرم و برخی عوامل خطر ابتلای به بیماری قلبی ارتباط معنی دار وجود دارد.