مقاله مقایسه سرشت و منش در افراد معتاد به مواد مخدر و غیرمعتاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در اعتیاد پژوهی از صفحه ۱۲۵ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه سرشت و منش در افراد معتاد به مواد مخدر و غیرمعتاد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتیاد
مقاله سرشت
مقاله منش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: کیامرثی آذر
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی سویل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف این مطالعه مقایسه ابعاد سرشت و منش در افراد معتاد به مواد مخدر و افراد غیرمعتاد بود.
روش: روش این پژوهش از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری این تحقیق را تمامی معتادان شهر اردبیل تشکیل می دادند که در زمان انجام تحقیق به یکی از مراکز ترک اعتیاد این شهر مراجعه کرده بودند. نمونه این پژوهش شامل ۶۰ فرد معتاد به مواد مخدر و ۶۰ همتای غیرمعتاد بود که از میان ۳ مرکز ترک اعتیاد شهر اردبیل به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ابعاد سرشت و منش استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد میانگین نمرات اجتناب از آسیب و نوجویی در افراد معتاد به مواد مخدر از افراد غیر معتاد به طور معناداری بیشتر بود. همچنین، میانگین نمرات پاداش وابستگی، همکاری و خود راهبری در افراد معتاد از افراد غیر معتاد به طور معناداری کمتر بود.
نتیجه گیری: این نتایج بیان می کند که ابعاد سرشت و منش، شدت اعتیاد را در افراد معتاد تحت تاثیر قرار می دهند.