مقاله مقایسه سرشت افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی با گروه بهنجار: ارزیابی براساس رویکرد کلونینگر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۵ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه سرشت افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی با گروه بهنجار: ارزیابی براساس رویکرد کلونینگر
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال شخصیت مرزی
مقاله سرشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: استادیان خانی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرنژادفرید علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری ولی اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ابعاد سرشت در اختلال شخصیت مرزی با تاکید بر رویکرد کلونینگر بود. نمونه مورد مطالعه شامل ۳۰ مرد زندانی مبتلا به اختلال شخصیت مرزی بود که توسط روانپزشک تشخیص اختلال شخصیت مرزی را در محورII بر اساس DSM-IV-TR دریافت کرده بودند. روش نمونه گیری به صورت در دسترس انجام گرفت. ابعاد مختلف سرشت بر اساس مقیاس های پرسشنامه سرشت و منش(TCI)  سنجیده شد. تحقیق حاضر از نوع علی مقایسه ای بود. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که، بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، نوجویی بالاتری دارند. این نوجویی بالا ناشی از تاثیر خرده مقیاس های هیجان پذیری، تکانشوری و بی نظمی بود، بین خرده مقیاس برون ریزی، در دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد. هم چنین بین آسیب پرهیزی و خرده مقیاس های آن در دو گروه تفاوت معنی داری یافت نشد. بین پاداش وابستگی و خرده مقیاس های آن شامل دلبستگی و وابستگی تفاوت معنی داری یافت نشد. تنها تفاوت معنی دار مربوط به خرده مقیاس احساساتی بودن بعد پاداش وابستگی است. بین بعد پشتکار در دو گروه تفاوت معنی داری دیده نشد.