مقاله مقایسه سبک های دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا در بین دانش آموزان مراکز شبه خانواده و خانواده عادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۹۱ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه سبک های دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا در بین دانش آموزان مراکز شبه خانواده و خانواده عادی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک های دلبستگی
مقاله ایمن
مقاله اجتنابی
مقاله دوسوگرا
مقاله دانش آموز
مقاله شبه خانواده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی رسول
جناب آقای / سرکار خانم: سرندی پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: محب نعیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مفاهیمی که در زیربنای ارتباطات فرد قرار دارد سبک های دلبستگی است، نوع سبک دلبستگی پیش بینی کننده تعاملات آینده فرد می باشد، پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک های دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا در بین دانش آموزان مراکز شبه خانواده و خانواده عادی شهر ارومیه صورت گرفته است. روش پژوهش حاضر از نوع شبه تجربی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه و مراکز شبه خانواده شهر ارومیه می باشند که در سال ۱۳۹۱ در مدارس این شهر مشغول تحصیل بودند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تعداد ۱۸۰ دانش آموز مقطع متوسطه و ۱۸۰ دانش آموز مراکز شبه خانواده، انتخاب و با دانش آموزان مقطع متوسطه عادی همتاسازی گردید. داده ها با استفاده از پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید (RAAS) گردآوری شد. از روش های آماری test t مستقل و تحلیل واریانس دوراهه برای تحلیل داده ها استفاده شد، نتایج نشان داد که دانش آموزان شبه خانواده میانگین نمرات سبک دلبستگی ایمن پایین تر و سبک اجتنابی بالاتری داشتند (P<0.01). در سبک اجتنابی بین دانش آموزان شبه خانواده و عادی تفاوت آماری معنا داری وجود نداشت. در مراکز شبه خانواده، دختران دارای سبک دلبستگی اجتنابی و پسران دارای سبک دلبستگی دوسوگرایی بودند (P<0.05).