مقاله مقایسه سبک های حل مساله و باورهای خودکارآمدی در دانش آموزان دوره دبیرستان مدارس نمونه و عادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۹۹ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه سبک های حل مساله و باورهای خودکارآمدی در دانش آموزان دوره دبیرستان مدارس نمونه و عادی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک های حل مساله
مقاله خودکارآمدی
مقاله مدارس عادی و نمونه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده قدیمی اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: امامی پور سوزان
جناب آقای / سرکار خانم: سپاه منصور مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده قدیمی رباب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف مقایسه سبک های حل مساله و باورهای خودکارآمدی در دانش آموزان دوره دبیرستان مدارس نمونه و عادی شهر شبستر در سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۰ با استفاده از روش تحقیق توصیفی پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی دانش آموزان دبیرستان های نمونه و عادی شبستر با تعداد ۳۸۳۹ نفر بود و حجم نمونه ۳۵۰ نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و سبک های حل مساله کسیدی و لانگ استفاده شد. داده ها بوسیله نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون t مستقل، آزمون یومن ویتنی تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد خودکارآمدی در دانش آموزان دبیرستان های نمونه بالاتر از دانش آموزان عادی است. و هم چنین تفاوت معنی داری بین اعتماد در حل مساله و گرایش در حل مساله در دانش آموزان نمونه و عادی به دست آمد.