مقاله مقایسه سازه های فرکانسی اول و دوم در کودکان دچار درجات مختلف افت شنوایی و کودکان دچار شنوایی عادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۱۲۴۴ تا ۱۲۵۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه سازه های فرکانسی اول و دوم در کودکان دچار درجات مختلف افت شنوایی و کودکان دچار شنوایی عادی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازه فرکانسی
مقاله افت شنوایی
مقاله واکه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادری فر احسان
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی علی‌
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی نگین
جناب آقای / سرکار خانم: بیگلریان اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سازه های فرکانسی تحت تاثیر حرکات اندام های تولید و تغییرات شکل مجرای صوتی می باشند. در تولید واکه های افراد دچار افت شنوایی، حرکات زبان در بعد عمودی محدود و قوس زبان کاهش می یابد که منجر به مرکزی شدگی سازه های فرکانسی می شود. در مطالعه حاضر قصد بر این بود که با توجه به نبود اطلاعاتی جامع در گروه های مختلف دچار افت شنوایی و عدم مقایسه گروه های دچار افت شنوایی با یکدیگر در مطالعات بررسی شده، سازه های فرکانسی واکه های /u/،  /i/و /a/ در این کودکان و در مقایسه با کودکان هنجار بررسی شود.
موادو روش ها: پژوهش توصیفی – تحلیلی حاضر بر روی ۸۰ دانش آموز عادی و آسیب دیده شنوایی (متوسط، متوسط تا شدید، شدید و عمیق) انجام گرفت. از آزمودنی ها خواسته شد سه واکه /a/،  /i/و /u/ را سه بار بکشند. جهت ثبت سازه های فرکانسی، فایل های صوتی به نرم افزار Praat (نسخه ۵٫۳٫۱۳) منتقل شد. برای هر متغیر، ابتدا آزمون ANOVA و سپس آزمون پست هاک Dunnett برای مقایسه گروه شاهد با گروه های دچار افت شنوایی و آزمون Duncan برای مقایسه بین گروه های دچار افت شنوایی انجام شد.
یافته ها: در مقایسه گروه شاهد با سایر گروه های دچار افت شنوایی، F2 واکه های /a/ و /i/ بر خلاف F1، بین گروه شاهد و تمام گروه های دچار افت شنوایی تفاوت معنی دار داشتند (:F2a گروه عادی – متوسط: P= 0.031، گروه عادی – متوسط تا شدید: P= 0.015، گروه عادی – شدید: P= 0.023، گروه عادی – عمیق: P< 0.001 و :F2i گروه عادی – متوسط: P= 0.005، گروه عادی – متوسط تا شدید: P< 0.001، گروه عادی – شدید: P< 0.001، گروه عادی – عمیق: P< 0.001)، اما در مقایسه درون گروه های دچار افت شنوایی توسط آزمون Duncan مشخص شد که F1 واکه /u/ بیشترین تفاوت ها را بین گروه های دچار افت شنوایی نشان می دهد.
نتیجه گیری: مقایسه گروه های مختلف نشان داد که F2 واکه های /a/ و /i/ تفاوت بیشتری نسبت به F2 واکه /u/ و همچنین F1 واکه های /a/،  /u/و /i/ در نشان دادن تفاوت گفتار طبیعی از غیرطبیعی دارند و بهتر می تواند تفاوت های واکه ای را نشان دهد. از این رو به نظر می رسد تفاوت بیشتر F2 واکه های  /a/و /i/ نسبت به سایر سازه ها در افراد دچار افت شنوایی نسبت به افراد دارای شنوایی هنجار بتواند دیدگاهی جدید در تشخیص و ارزیابی آسیب های واکه ای در این افراد ارایه دهد و به ارزیابی سریع تر و دقیق تر واکه ها در این کودکان منجر شود.