مقاله مقایسه زمان و غلظت پرایمینگ های مختلف بر مولفه های جوانه زنی بذر کلزا رقم ساریگل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۱۴۵ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه زمان و غلظت پرایمینگ های مختلف بر مولفه های جوانه زنی بذر کلزا رقم ساریگل
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله پرایمینگ بذر
مقاله سرعت جوانه زنی
مقاله شاخص ویگور I و II

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی سوخت آبندانی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرات پرایمینگ بر جوانه زنی بذر کلزا (Brassica napus L.) رقم ساریگل ((Sarigol، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در ۳ تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران (ساری) در سال ۱۳۹۰ اجرا گردید. پیش تیمارها شامل پلی اتیلن گلایکول(PEG 6000)  با غلظت های ۵ و ۱۰ درصد، نیترات پتاسیم (KNO3) با غلظت های ۱ و ۲ درصد و کلرید پتاسیم (KCl) با غلظت های ۲ و ۴ درصد و مدت زمان های ۲، ۴ و ۶ ساعت بود. نتایج نشان داد که بیشترین طول گیاهچه و سرعت جوانه زنی توسط محلول پرایمینگ پلی اتیلن گلایکول (PEG) با غلظت ۵ درصد با مدت ۲ ساعت بدست آمد، بیشترین و کمترین تعداد جوانه عادی به ترتیب مربوط به پلی اتیلن گلایکول (PEG) با غلظت ۵ درصد با مدت ۲ ساعت و کلرید پتاسیم (KCl) با غلظت ۴ درصد با مدت ۶ ساعت حاصل شد. کمترین میزان سرعت جوانه زنی در پلی اتیلن گلایکول (PEG) با غلظت ۱۰ درصد با مدت ۶ ساعت بدست آمد. بیشترین شاخص ویگور I و II نیز با پرایمینگ توسط پلی اتیلن گلایکول (PEG) با غلظت ۵ درصد با مدت ۲ ساعت حاصل گردید که به عنوان بهترین پیش تیمار معرفی می گردد.