مقاله مقایسه ریسک فاکتورهای بیوشیمیایی آترواسکلروزیس بیماران دیالیزی با افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از صفحه ۴۳۳ تا ۴۳۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه ریسک فاکتورهای بیوشیمیایی آترواسکلروزیس بیماران دیالیزی با افراد سالم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همودیالیز
مقاله آترواسکلروزیس
مقاله hs-CRP ،iPTH

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: گلشن علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اکابری آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از عوامل عمده مرگ ومیر در بیماران دیالیزی بیماری قلبی عروقی می باشد که تقریبا شیوع آن در این بیماران به میزان ۳۰ – ۱۰ برابر جمعیت عمومی تخمین زده می شود. تعدادی از ریسک فاکتورها برای کلسیفیکاسیون شناخته شده اند که شامل هیپرکلسمی و هیپرفسفاتمی، افزایش هورمون پاراتیرویید (iPTH)، افزایش پروتئین واکنشی (CRP)C و دیس لیپیدمی هستند.
مواد و روش کار: از بین بیماران دیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی بیمارستان امام علی (ع) بجنورد، تعداد ۳۰ نفر بیمار دیالیزی و ۳۰ فرد سالم را انتخاب کردیم. از تمامی افراد ۵ ml خون گرفته شد، و آزمایشات هورمون پاراتیروئید (iPTH) و پروتئین واکنشی (hs-CRP)C به روش الیزا (Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay) و آزمایشات LDL، کلسیم، فسفر، آلبومین، اوره و کراتی نین به روش رنگ سنجی انجام شد.
یافته ها: پس از مقایسه هورمون پاراتیروئید (iPTH)، میانگین LDL، ضریب کلسیم – فسفر و سطح hs-CRP بین بیماران و گروه کنترل مشاهده شد که تمامی آن ها در گروه بیمار به صورت معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود. (p<0.001) همچنین وجود ارتباط معنی دار بین گروه (داشتن بیماری) و افزایش ریسک فاکتورهای کلسیفیکاسیون عروقی مشاهده شد.
نتیجه گیری: مطالعه حاضر افزایش میزان سطح سرمی هورمون پاراتورمون، پروتیین CRP، ضریب Ca*P و LDL را به عنوان فاکتورهای موثر در آترواسکلروزیس در بیماران دیالیزی، نشان می دهد.