مقاله مقایسه ریزنشت تاجی کانال های پرشده با گوتاپرکا و رزیلون با استفاده از سد تاجی گلاس آینومر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۳۰۷ تا ۳۱۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه ریزنشت تاجی کانال های پرشده با گوتاپرکا و رزیلون با استفاده از سد تاجی گلاس آینومر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشت باکتریایی
مقاله رزیلون
مقاله گوتاپرکا
مقاله سد تاجی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کلاهدوزان سیدعلیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی نازنین
جناب آقای / سرکار خانم: عراقی سولماز
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی شیوا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مهر و موم تاجی به اندازه کیفیت درمان ریشه در موفقیت درمان اهمیت دارد. بنابراین هدف از این مطالعه، مقایسه ریزنشت تاجی کانال های پر شده با رزیلون و گوتاپرکا با سد تاجی گلاس آینومر می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی، تاج ۶۴ دندان پره مولر تک کانال انسان از CEJ قطع شد. کانال ها با فایل چرخشی Protaper آماده شدند. دندانها به طور تصادفی به چهار گروه آزمایشی (n=14) و دو گروه کنترل مثبت و منفی (n=8) تقسیم گردیدند. نمونه های گروههای آزمایش با گوتاپرکا (گروه ۱ و ۲) یا رزیلون (گروه ۳ و ۴) به روش فشردن جانبی پر شدند. نمونه های گروه کنترل منفی پر و تمام سطوح دندانها با موم چسب مهر و موم گردید. نمونه های گروه کنترل مثبت بدون سیلر پر شدند. سد تاجی گلاس آینومر در مدخل کانال های گروههای ۲و ۴ قرار داده شد. ریزنشت باکتری انتروکوکوس فکالیس به مدت نود روز بررسی گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون Chi-square،Log-Rank و Tukey استفاده شد.
یافته ها: میزان ریزنشت در گروههای دارای سد تاجی کمتر بود، هر چند تفاوت معنی داری وجود نداشت (p>0.05) زمان بروز ریزنشت در گروه گوتاپرکا/ سدتاجی و رزیلون/سدتاجی به طور معنی داری به ترتیب کمتر از گروههای گوتاپرکا و رزیلون به تنهایی بود. (p=0.03)
تحت شرایط این مطالعه در تمام گروهها ریزنشت دیده شد اما گلاس آینومر می تواند به عنوان سد موثری مطرح باشد.