مقاله مقایسه رویکرد خلاقیت بین دانش آموزان مدارس عادی و هنرستان ها بر اساس آزمون خلاقیت تورنس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی از صفحه ۲۰۵ تا ۲۱۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه رویکرد خلاقیت بین دانش آموزان مدارس عادی و هنرستان ها بر اساس آزمون خلاقیت تورنس
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلاقیت
مقاله آزمون خلاقیت تورنس
مقاله دانش آموزان هنری
مقاله دانش آموزان غیر هنری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدی فریده
جناب آقای / سرکار خانم: شهمیر سامیه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی ندا
جناب آقای / سرکار خانم: دهنوی الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: درس هنر از دروس تاثیرگذار در ارتقای خلاقیت و نوآوری فراگیران است چرا که هنر کوششی برای آفرینش زیبایی است و می تواند در کنار دنیای واقعی، دنیای خیالی مملو از نقش ها و احساسات بی شائبه خلق کند.
هدف: این پژوهش با هدف بررسی تفاوت خلاقیت دانش آموزان رشته های هنری و غیر هنری انجام شده است.
روش: روش پژوهش شبه آزمایشی و از نوع طرح پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری شامل همه دانش آموزان رشته های هنری هنرستان شرف شهر ملک شاهی و دانش آموزان رشته های غیر هنری دبیرستان حدیث شهر یاد شده است. نمونه پژوهش به صورت مساوی (۳۰ دانش آموز هنری و ۳۰ دانش آموز غیر هنری) به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار پژوهش آزمون خلاقیت تورنس و داده های پژوهش با استفاده از آزمون تی دو گروهی مستقل تجزیه و تحلیل شده است.
یافته ها: بین خلاقیت دانش آموزان هنری و غیر هنری تفاوت معناداری مشاهده شد، دانش آموزان هنری و غیر هنری از لحاظ مولفه سیالی متفاوت بودند، دانش آموزان هنری و غیر هنری از لحاظ مولفه انعطاف متفاوت بودند، دانش آموزان هنری و غیر هنری از لحاظ مولفه ابتکار متفاوت بودند، دانش آموزان هنری و غیر هنری از لحاظ مولفه بسط نیز متفاوت بودند.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های به دست آمده می توان بیان کرد که دانش آموزان هنری در مقایسه با دانش آموزان غیر هنری خلاقیت بیشتری از خود بروز می دهند.