مقاله مقایسه روند تغییرات شاخص های رشد سورگوم شیرین در شرایط مختلف تراکم بوته، دور آبیاری و تقسیط نیتروژن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۸۹ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه روند تغییرات شاخص های رشد سورگوم شیرین در شرایط مختلف تراکم بوته، دور آبیاری و تقسیط نیتروژن
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سورگوم شیرین
مقاله تراکم بوته
مقاله دور آبیاری
مقاله تقسیط کود اوره و شاخص های رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهانی بابک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این بررسی مزرعه ای در شرایط آب و هوایی شهرستان همدان انجام شد. آزمایش به صورت کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل تراکم کاشت سورگوم شیرین رقم پگاه در سه سطح ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ هزار بوته در هکتار، دور آبیاری با فواصل ۱۰ و ۱۵ روز یک بار و سطوح تقسیط کود اوره در دو سطح ۱۰۰، ۲۰۰ و ۱۰۰ و نیز ۱۰۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلوگرم  در هکتار به ترتیب با مصرف در زمان کاشت، ۴۵ و ۶۵ روز بعد از کاشت بودند. نتایج نشان داد در این بررسی حداکثر عملکرد علوفه خشک به میزان ۱۸٫۴۴ تن در هکتار در تراکم ۱۰ بوته در مترمربع، دور آبیاری ۱۰ روز و شیوه دوم تقسیط کود اوره به دست آمد. همچنین تراکم گیاهی ۱۰ بوته در مترمربع در تمام مراحل رشد و نمو سورگوم شیرین در منطقه همدان بالاترین سرعت رشد را نشان داد. در این بررسی با افزایش تراکم بوته در مترمربع تا دریافت ۱۱۰۰ درجه روز رشد از میزان سرعت رشد نسبی سورگوم کاسته شد و سرعت جذب خالص (NAR) در ۸۰۰ درجه روز رشد بین مقادیر ۰٫۱۸ تا ۰٫۰۳ گرم بر گرم در مترمربع در هر GDD بود.