مقاله مقایسه روش های Facial Flap با Vein Conduit در ترمیم عصب محیطی آسیب دیده در رت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۷۶ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه روش های Facial Flap با Vein Conduit در ترمیم عصب محیطی آسیب دیده در رت
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلپ فاسیال
مقاله مجرای رگ
مقاله آسیب اعصاب محیطی
مقاله موش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: سیروس علی
جناب آقای / سرکار خانم: امینی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعی علی
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی هاشمی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: علیان فینی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدلو مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: صدمات اعصاب محیطی از درگیری های شایعی می باشد. اعصاب پس از صدمه قابلیت رشد و ترمیم داشته که ترمیم فوری انتها به انتهای عصب صدمه دیده انتخاب اولین راه ترمیم است اما تنها حدود ۵۰ درصد این فیبرها پس از ترمیم کیفیت مناسب دارد. به همین علت روش های درمانی ترمیم اعصاب محیطی همیشه چالش برانگیز بوده و روش های متفاوتی جهت ترمیم اعصاب ابداع شده که از جمله ترکیب پیوند عصب و تیوب های سیکلونی، استفاده از کانال های بیولوژیک و سنتتیک می باشند. هدف از مطالعه حاضر مقایسه تاثیر روش Facial Flap با روش استاندارد می باشد.
مواد و روش ها :طی این مطالعه تجربی ۲۰ رت را انتخاب و در شرایط مساوی غذایی نگهداری و عصب سیاتیک سمت چپ آنها قطع شد و عصب سیاتیک سمت راست به عنوان کنترل استفاده گردید. در گروه اول از روش
fascial flap و در گروه دوم از روش vein conduit استفاده و پس از ۴۵ روز نتایج ترمیم عصب از نظر هیستولوژیکی بررسی گردید.
یافته ها: در هر ۳ قسمت پروگزیمال، میانی و دیستال عصب، میانگین ترمیم در روش
Fascial Flap موثرتر از روش Vein Conduit بود (p<0.05). در روش Fascial Flap ترمیم عصب در هر ۳ قسمت، با گروه کنترل که عصب سالم بود تفاوت معنی داری وجود نداشت که بدین معناست که در روش Fascial Flap ترمیم عصب همانند عصب سالم دست نخورده می باشد.
نتیجه گیری: ترمیم اعصاب آسیب دیده به روش
Fascial Flap نسبت به روش استاندارد روش موثرتری بوده و می تواند به عنوان یک روش موثر در ترمیم اعصاب آسیب دیده به کار رود.