مقاله مقایسه روش های مولکولی در تیپ بندی اپیدمیولوژیک سویه های مقاوم به متی سیلین استافیلوکوکوس اورئوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در طب جنوب از صفحه ۳۲۶ تا ۳۳۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه روش های مولکولی در تیپ بندی اپیدمیولوژیک سویه های مقاوم به متی سیلین استافیلوکوکوس اورئوس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استافیلوکوکوس اورئوس
مقاله مقاومت به متی سیلین
مقاله الکتروفورز در ژل با میدان الکتریکی ضربان دار
مقاله مقایسه روش های مختلف تیپ بندی ملکولی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غزنوی راد احسان اله
جناب آقای / سرکار خانم: آموزنده علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: در این تحقیق روش های مولکولی موجود جهت تیپ بندی اپیدمیولوژیک استاف اورئوس مقاوم به متی سیلین مانند روش الکتروفورز در ژل با میدان الکتریکی ضربان دار (PFGE)، تیپ بندی بر مبنای توالی یابی لوکوس های چندگانه (MLST)، تیپ بندی بر مبنای توالی یابی ژنی پروتئینStaphylococcus aureus protein A typing (Spa) A ، تیپ بندی به روش واحد تکراری مستقیم Direct repeat unit typing (dru) و بررسی تنوع در کاست کروموزومی Staphylococcal Cassette Chromosome mec (SCCmec) از نظر قدرت تمایز مقایسه شده اند.
مواد و روش ها: از ۳۸۹ ایزوله که قبلا بررسی اپیدمیولوژیکی مولکولی بر روی آن ها انجام شده بود ۶۱ نمونه غیرتکراری انتخاب و تحت تیپ بندی با الکتروفورز در ژل با میدان الکتریکی ضربان دار و تیپ بندی به روش واحد تکراری مستقیم قرار گرفتند. شاخص تمایز سیمپسون جهت تعیین قدرت تمایز هر روش و ضریب اتورگرسیون جهت تعیین قدرت تیپ بندی محاسبه گردید.
یافته ها: ۶۱ سوش مورد مطالعه به ترتیب با روش PFGE، MLST، spa،SCCmec  و dru به ۷، ۶، ۶، ۱۲ و ۱۹ تیپ تقسیم شدند. ارزیابی قدرت تمایز برای هر روش طبقه بندی با شاخص تنوع سیمپسون روش های dru و PFGE را به عنوان بیشترین قدرت تمایز تعریف کرد.
نتیجه گیری: با این مطالعه می توان این گونه نتیجه گیری کرد که اگرچه تیپ بندی با روشdru روشی با قدرت تمایز بالا، ارزان و آسان جهت بررسی اپیدمیولوژیک سویه های استاف اورئوس مقاوم به متی سیلین از تیپ ST239 می باشد ولی استفاده از ترکیب این روش ها مثل dru) و (PFGE می تواند نتایج بهتری را جهت ارزیابی عفونت های بیمارستانی ارائه دهد.