مقاله مقایسه روش های مختلف زمین آمار در تهیه نقشه هم بارش در استان ایلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۸۷ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه روش های مختلف زمین آمار در تهیه نقشه هم بارش در استان ایلام
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ArcGIS
مقاله کریجینگ
مقاله کوکریجینگ
مقاله معکوس فاصله وزنی
مقاله استان ایلام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی مقدم احسان
جناب آقای / سرکار خانم: امیدی پور رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به تغییر قابل ملاحظه بارندگی در مکان از یک سو و کم بودن ایستگاه های باران سنجی برای ثبت میزان بارندگی از سوی دیگر، ضرورت همبستگی مدل های تخمین بارندگی در مکان اجتناب ناپذیر است. هدف از انجام این تحقیق مقایسه روش های زمین آماری کریجینگ (Kriging)، کوکریجینگ (Cokriging) و معکوس وزنی فاصله (IDW) در تهیه نقشه هم بارش می باشد. منطقه مورد مطالعه در این تحقیق استان ایلام در غرب کشور است. برای تهیه نقشه های هم بارش در منطقه مذکور از آمار مربوط به ۹۷ ایستگاه در سطح استان استفاده شد. از میان متغیرهای کمکی برای روش کوکریجینگ از داده های ارتفاعی ایستگاه ها که دارای بیشترین همبستگی با میزان بارش بود، استفاده شد. پس از تعیین ساختار مکانی داده ها، به کمک نرم افزار ArcGIS نقشه هم بارش با روش های مذکور تهیه گردید. دراین تحقیق برای ارزیابی روش های مذکور از معیارهای خطای استاندارد (SE)، ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) و ضریب تبیین (R2) استفاده گردید. بر اساس نتایج حاصل از معیارهای ارزیابی، روش کریجینگ با کمترین ریشه میانگین مربعات خطا و بالاترین ضریب تبیین، به ترتیب ۹۳٫۹ و ۰٫۴۱۴ دقیق ترین روش می باشد.