مقاله مقایسه روش های مختلف رگرسیون دو متغیره در شناسایی رخساره های کویری بر اساس روابط مولفه های خاک با داده های ماهواره ای (مورد شناسی: پلایای ابرکوه- استان یزد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه روش های مختلف رگرسیون دو متغیره در شناسایی رخساره های کویری بر اساس روابط مولفه های خاک با داده های ماهواره ای (مورد شناسی: پلایای ابرکوه- استان یزد)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رگرسیون دو متغیره
مقاله رخساره کویری
مقاله داده های ماهواره ای
مقاله مولفه های خاک
مقاله ASTER
مقاله پلایای ابرکوه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قضاوی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی خوسفی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: اختصاصی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدزین العابدین
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی خوسفی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده نفوتی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی روابط بین پارامترهای مختلف خاک با داده های ماهواره ای گامی موثر در شناسایی و تفکیک رخساره های کویری است. در همین راستا، تحقیق حاضر با هدف بررسی روش های مختلف رگرسیون دو متغیره بر اساس روابط بین مولفه های مختلف خاک با داده های ماهواره ای سنجنده ASTER در شناسایی رخساره های پلایای ابرکوه مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا از خاک سطحی ۳۰ پروفیل در منطقه مطالعاتی برداشت و در آزمایشگاه مقادیر EC، PH، درصد رطوبت اشباع و مقادیر کاتیون ها و آنیون های مربوط به هر نمونه اندازه گیری گردید. پس از انجام پردازش های لازم بر روی تصاویر ماهواره ای، با تعیین نقاط زمینی بر روی تصاویر، ارزش پیکسل های نظیر نقاط زمینی در باندهای مختلف استخراج گردید. سپس رابطه بین داده های ماهواره ای و نتایج حاصل از آزمایش های خاک منطقه با استفاده از روش های مختلف رگرسیون دو متغیره خطی مورد ارزیابی قرار گرفت و دقت مدل ها با استفاده از فاکتورهایی نظیر خطای تخمین و تایید، مجذور میانگین مربعات خطا، ضریب همبستگی و ضریب کارایی مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته های پژوهش بیانگر دست یابی به مدل هایی با ضریب همبستگی کمینه ۴۵ درصد، خطای نسبی تخمین و تایید بیشینه به ترتیب۲۴۷٫۴  و ۲۴۸۹٫۷، مجموع میانگین مربعات خطای کمتر و ضریب کارایی کمینه ۱۹ درصد می باشد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که هیچ گونه رابطه معنی داری بین میزان قلیایی بودن و درصد رطوبت اشباع با داده های ماهواره ای در منطقه مطالعاتی وجود ندارد.