مقاله مقایسه روش های زمین آمار در تهیه نقشه پراکنش مکانی برخی عناصر غذایی در شرق استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های خاک (علوم خاک و آب) از صفحه ۱۹۵ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه روش های زمین آمار در تهیه نقشه پراکنش مکانی برخی عناصر غذایی در شرق استان مازندران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغییرات خاک
مقاله روش های درون یابی
مقاله کریجینگ
مقاله وزن دهی عکس فاصله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی قباد
جناب آقای / سرکار خانم: طهرانی محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: برومند ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: سنجری صالح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اساس توسعه کشاورزی دقیق آگاهی از ویژگی های خاک در هر نقطه و اعمال مدیریت ویژه می باشد. بنابراین، آگاهی از ساختار وابستگی مکانی ویژگی های مختلف خاک در مزارع برای دستیابی به تولید بیشتر و مدیریت بهتر حائز اهمیت می باشد. زمین آمار یکی از روش هایی است که امروزه برای بررسی وضعیت پارامترهای خاک به کار می رود. در این تحقیق ۱۸۸ نمونه خاک سطحی از شرق استان مازندران جمع آوری و متغیرهای کربن آلی (OC)، فسفر (P)، پتاسیم (K)، آهن (Fe)، منگنز (Mn) و مس (Cu) اندازه گیری گردید. همبستگی مکانی هر متغیر با نیم تغییرنما مشخص و بهترین مدل برازش داده شده برای هر متغیر انتخاب شد. بهترین مدل های برازش داده شده بر نیم تغییرنما برای متغیرهای OC، P، K، Fe، Mn، Cu، به ترتیب گوسی، گوسی، گوسی، نمایی، گوسی و کروی بودند. همچنین دامنه موثر برای همین متغیرها به ترتیب ۵۸، ۲۶، ۵۸، ۵، ۵۸ و ۳ کیلومتر به دست آمد. با استفاده از روش های درون یابی،کریجینگ معمولی، وزن دهی عکس فاصله (IDW) و اسپلاین (RBF) با استفاده از نرم افزارArcGIS  درون یابی انجام و میزان دقت نقشه پراکنش این متغیرها به کمک معیارهای آماری دقت (MAE)، انحراف (MBE) و ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) محاسبه گردید. نتایج نشان داد برای متغیرهای OC، P، K، Fe، Mn، Cu، به ترتیب OK،OK ،OK ، RBF، IDW،OK به عنوان بهترین روش های درون یابی شناخته شدند. همان طور که مشاهده می گردد برای اکثر متغیرها روش OK در مقایسه با دو روش دیگر، روش بهتری در تخمین متغیرها در نقاط نمونه برداری نشده بود.