مقاله مقایسه روش های به زراعی و شیمیایی در کنترل بیماری ریزوکتونیای سیب زمینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در گیاه پزشکی از صفحه ۳۵۹ تا ۳۷۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه روش های به زراعی و شیمیایی در کنترل بیماری ریزوکتونیای سیب زمینی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریزوکتونیا
مقاله پیش جوانه زنی
مقاله سیب زمینی
مقاله قارچ کش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهانی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیماری شانکر ریزوکتونیای سیب زمینی Rhizoctonia solani Kuhn یکی از بیماری های مهم این محصول در اصفهان می باشد که موجب شانکر روی ساقه های زیر زمینی، ریشه ها، استولن و کور شدن غده ها و نیز بیماری شوره سیاه روی سطح غده ها می گردد. در این تحقیق، بررسی هایی در خصوص اثر پیش جوانه دار کردن غده های بذری سیب زمینی و ضدعفونی غده ها و خاک قبل از کاشت روی این بیماری انجام یافت. بررسی های آزمایشگاهی با جدایه هایی از قارچ R. solani عامل بیماری نشان داد که سختینه های موجود غالبا بیماری زا می باشند. غده های بذری چهار رقم سیب زمینی برای پیش جوانه دار کردن غده های سیب زمینی انتخاب و در شرایط اتاق مرطوب و نور معمول به مدت دو ماه قرار داده شد. سپس در زمین آلوده با سابقه قبلی به بیماری ریزوکتونیا کشت گردیدند. نتایج نشان داد که سبز جوانه دار کردن غده های سیب زمینی، قبل از کاشت، موجب کاهش قابل توجه بیماری شانکر ریزوکتونیایی روی اندام های زیرزمینی گیاه بالاخص ساقه های زیرزمینی گردیده است. در این مطالعات، از قارچ کش رورال- تی – اس معروف به قارچ کش رورال، نیز در سه تیمار جداگانه به صورت ضدعفونی غده های بذری، ضدعفونی خاک و ضدعفونی توام غده ها و خاک در مقایسه با تیمارهای فوق استفاده گردید. نتایج نشان داد که این قارچ کش اثر به سزایی در کاهش بیماری ریزوکتونیا اعم از شانکر و شوره سیاه سیب زمینی داشته است. این سه تیمار در یک گروه در مقایسه با شاهد و تیمارهای جوانه دار اثر معنی داری داشتند. هم چنین، تیمارهای جوانه دار نسبت به سایر تیمارها از ازدیاد رشد و نمو و محصول بیشتری برخوردار بودند.