مقاله مقایسه روش استفاده از صدای ضبط شده سخنران با روش یادداشت برداری در کلاس بر میزان یادگیری دانشجویان مقطع کارشناسی فیزیوتراپی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در توانبخشی نوین از صفحه ۶۴ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه روش استفاده از صدای ضبط شده سخنران با روش یادداشت برداری در کلاس بر میزان یادگیری دانشجویان مقطع کارشناسی فیزیوتراپی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سخنرانی
مقاله ضبط صدا
مقاله نمره آزمون کتبی
مقاله نمره ارزشیابی استاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: جلایی شهره
جناب آقای / سرکار خانم: آذرسا محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی نیا سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در حال حاضر سخنرانی به طور گسترده ای به عنوان یک روش آموزش در سطح دانشگاه مورد قرار میگیرد، بویژه اگر هدف انتقال مطالب به تعداد زیادی از فراگیران باشد. آنچه که در سالهای اخیر در روش های آموزش سخنرانی در دانشگاه های کشور شیوع بیشتری پیدا کرده است، ضبط صدای سخنران توسط فراگیران می باشد. در برخی از مطالعاتی که تا کنون انجام شده مطرح گردیده است که ضبط صدای سخنرانی در دانشگاه و استفاده از آن در خارج از کلاس دارای مزایای زیادی است و برخی دیگر عنوان کرده اند دانشجویان با ناتوانایی های مشخص ممکن است از ضبط صدا استفاده کنند و این روش موجب عدم تمرکز دانشجو در کلاس شده و یادگیری را کاهش می دهد. هدف این مطالعه، مقایسه روش استفاده از صدای ضبط شده سخنران با روش یادداشت برداری در کلاس در میزان یادگیری دانشجویان کارشناسی فیزیوتراپی بود.
روش بررسی: ۲۹ دانشجوی کارشناسی فیزیوتراپی مشغول به تحصیل در دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس شیوه مطالعه در دو گروه شامل: استفاده از صدای ضبط شده سخنران و یادداشت برداری در کلاس در این مطالعه توصیفی- مقطعی مقایسه ای شرکت کردند. نمره آزمون کتبی دانشجویان، نمره ارزشیابی استاد، نمره رضایتمندی از واحد درسی و نمره دانشجویان در سوالات با سطح دشواری بالا به عنوان متغیرهای وابسته برای این بررسی در نظر گرفته شد.
یافته ها: در مقایسه میانگینهای نمره آزمون کتبی دانشجویان (P=0.92)، نمره ارزشیابی استادP=0.55) )، نمره رضایتمندی از واحد درسی (P=0.57) و نمره دانشجویان در سوالات با سطح دشواری بالا با (P=0.53)، بین دو گروه اختلاف معنادار وجود نداشت.
نتیجه گیری: استفاده از روش ضبط صدا تاثیر معنی داری بر یادگیری دانشجویان نداشت. نتایج به دست آمده در این مطالعه مربوط به یک واحد درسی خاص بود و نمی توان نتایج آن را به سایر دروس تعمیم داد.