مقاله مقایسه روشهای کارمایه و اندازه‌ حرکت در بررسی انتقال اندازه‌ حرکت بین زیر مقاطع یک مقطع مرکب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مهندسی منابع آب از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه روشهای کارمایه و اندازه‌ حرکت در بررسی انتقال اندازه‌ حرکت بین زیر مقاطع یک مقطع مرکب
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نهر اصلی و نهر ساحلی نیروی برشی ظاهری
مقاله روش اندازه‌ی حرکت
مقاله حسگر نیرو
مقاله حفاظت سواحل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهداروندی عسکر مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی مقدم منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی جهرمی سیدحبیب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقطع مرکب به مقطعی گفته می‌شود که سطح آن شامل چند قسمت (زیرمقطع) با صفات متفاوت جریان، مانند: زبری سطح، عمق جریان و غیره باشد. یک رود طبیعی، که هنگام وقوع سیل از روی زمینهای سواحل آن عبور می‌کند، مثالی از مقاطع مرکب (نهرهای مرکب) است. مسیر جریان در یک رود به هنگام وقوع سیل، شامل یک نهر اصلی و دو نهر ساحلی است. اصولا، تفاوت عمق آب و سرعت متوسط بین آبراه اصلی و نهرهای ساحلی در یک مقطع مرکب باعث بروز پدیده‌ی کمتر شناخته شده‌ انتقال اندازه‌ی حرکت بین آبراه اصلی و نهرهای ساحلی (دشتهای سیلابی) می‌گردد، که باعث بروز پیچیدگیهایی در هیدرولیک جریان این مقاطع می‌شود. از سوی دیگر، می‌توان گفت که با ورود جریان به نهرهای ساحلی، یک مقطع مرکب بر هم کنشهایی میان جریان در آبراهه‌ اصلی و نهرهای ساحلی به‌وجود می‌آید، درست مثل این‌که جریان موجود در نهرهای ساحلی باعث کند شدن جریان در آبراه اصلی می‌گرددکه نشانی از انتقال اندازه‌ حرکت در عرض یک مقطع عرضی می‌باشد. تحقیقات مختلف نشان می‌دهند که پدیده‌ی انتقال اندازه‌ حرکت عرضی باعث تغییرات عمده در سرعت جریان، تنش برشی مرزی، و ویژگیهای جریان آشفته می‌گردد. بررسی تنش برشی مرزی نه تنها برای مباحث انتقال رسوب و حفاظت سواحل بسیار اهمیت دارد، بلکه می‌توان از بررسی آن در مقاطع مرکب، و مقایسه‌ آن در آبراهه‌ی اصلی و نهرهای ساحلی (سیلاب دشتها) برای پی بردن به ماهیت پدیده‌ انتقال اندازه‌ حرکت و تاثیرات آن بر توزیع خود تنش برشی مرزی، و دیگر ویژگیهای هیدرولیکی جریان، از جمله تشکیل جریانهای ثانویه استفاده کرد.