مقاله مقایسه روشهای برآورد نسبت پخشیدگی اکسیژن و گذرپذیری هوا با استفاده از اشباع موثر و مقدار رطوبت خاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۱۰۲۳ تا ۱۰۳۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه روشهای برآورد نسبت پخشیدگی اکسیژن و گذرپذیری هوا با استفاده از اشباع موثر و مقدار رطوبت خاک
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکسیژن متر
مقاله پخشیدگی گاز
مقاله گذرپذیری هوا
مقاله رطوبت خاک
مقاله اشباع موثر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی پناه
جناب آقای / سرکار خانم: نیشابوری محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پخشیدگی یک گاز در خاک نسبت به پخشیدگی آن در اتمسفر (Dp/D0) و نیز گذرپذیری هوا درخاک (Ka) تابع خصوصیات فیزیکی خاک نظیر اندازه و پیوستگی منافذ و همچنین تخلخل تهویه ای است. پخشیدگی گاز در خاک نیز بر اساس خصوصیات شکل، اندازه و پیچ خوردگی منافذ و مقدار رطوبت خاک (q) متفاوت می باشد و به همین خاطر اندازه گیری مستقیم آنها سخت و زمان بر می باشد. در این تحقیق تعداد ۳۰ نمونه خاک از کلاسهای بافتی مختلف به صورت دست نخورده با استفاده از استوانه فولادی تهیه و در اشباع موثر (Se) و q متعدد، مقادیر Dp/D0 با روش حالت غیر ماندگار پخشیدگی گاز اکسیژن (Dp) و Ka با روش بار افتادن اندازه گیری و تغییرات آنها با Se و q به صورت معادله رگرسیونی بدست آمد. نتایج نشان داد که با افزایش میزان Se و q خاک Dp/D0و Ka بصورت تابع لگاریتمی کاهش و حداکثر و حداقل مقدار آنها به ترتیب در رطوبت های کم و زیاد (نزدیک اشباع) بدست آمد. تحلیل نتایج حاصله بر اساس معیارهای R2، RMSE و GMER نشان می دهد که استفاده از Se باعث افزایش چشمگیر در دقت برآورد می شود. همچنین طبق نتایج بدست آمده می توان از مقدار Se و q خاک به منظور برآورد Dp/D0و Ka استفاده کرد بدون اینکه نیازی به اندازه گیری مستقیم این دو خصوصیت باشد.