مقاله مقایسه رفتارهای آموزش بالینی مربیان پرستاری از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه های دولتی و آزاد شهرستان سمنان در سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد از صفحه ۸۱ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه رفتارهای آموزش بالینی مربیان پرستاری از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه های دولتی و آزاد شهرستان سمنان در سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرستاری
مقاله دانشجویان
مقاله مربیان
مقاله دانشگاه دولتی و آزاد
مقاله رفتارهای آموزش بالینی اثربخش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فخرموحدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: یوسف پور محدثه
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی سجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: آموزش بالینی از بخش های حائز اهمیت آموزش پرستاری می باشد. با توجه به اینکه در کشور ما آموزش پرستاری در دو دانشگاه آزاد و دولتی در حال انجام می باشد، کسب دیدگاه دانشجویان این دو دانشگاه می تواند در ارتقاء آن سودمند واقع گردد، لذا این مطالعه با هدف مقایسه رفتارهای آموزش بالینی مربیان پرستاری از دیدگاه های دانشجویان این دو دانشگاه انجام گردید.
روش بررسی: مطالعه از نوع مقطعی بوده که ۱۶۰ دانشجوی کارشناسی پرستاری از دانشگاه های دولتی و آزاد (هر کدام ۸۰ نفر) در آن مشارکت داشتند. در این مطالعه از پرسشنامه اثربخشی آموزش بالینی پرستاری جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد. این پرسشنامه دارای یک معیار لیکرت ۷ امتیازی بود که دیدگاه دانشجویان را نسبت به رفتارهای مربیان پرستاری در دامنه هرگز (امتیاز ۱) تا همیشه (امتیاز ۷) اندازه گیری می نمود. در نهایت داده ها توسط آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از SPSS نسخه ۱۸ مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد از دیدگاه دانشجویان، میانگین رفتارهای مربیان بالینی به صورت کلی بالاتر از امتیاز ۴ یا متوسط بود (۵٫۵۲±۱٫۳۱). همچنین رفتارهای مربیان در دانشگاه آزاد از امتیاز بیشتری نسبت به مربیان دولتی برخوردار بود (P<0.001).
نتیجه گیری: اینکه مربیان دانشگاه آزاد امتیاز بالاتری را نسبت به مربیان دانشگاه دولتی کسب کرده بودند، خود نیاز به تامل بیشتری برای مسوولین دارد. همچنین مطالعات دقیق تری برای کشف عوامل تاثیرگذار بر ساختار و زمینه هر یک از این دو دانشگاه پیشنهاد می گردد.