مقاله مقایسه رعایت اصول نسخه نویسی در نسخ کادر آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان و کادر غیرآموزشی در سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان از صفحه ۶۶ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه رعایت اصول نسخه نویسی در نسخ کادر آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان و کادر غیرآموزشی در سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصول نسخه نویسی
مقاله خطاهای تجویز دارو
مقاله داروخانه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زراعتی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: عراقچیان ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: اثنی عشری فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: صانعی اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: ترکاشوند عفت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: رعایت اصول نسخه نویسی احتمال تجویز درست و به تبع آن بهبودی بیمار را بدنبال دارد و از میزان هزینه های غیرضروری می کاهد. بهمین منظور این مطالعه با هدف تعیین میزان رعایت اصول نسخه نویسی در نسخ مربوط به کادرآموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان شامل متخصصین ،دستیاران و اینترن ها و مقایسه آن با نسخ کادرغیرآموزشی، متخصصین و پزشکان عمومی در خارج از دانشگاه انجام شد.
روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی میباشد که به روش دو مرحله ای تصادفی شده بر روی نسخ ارائه شده به داروخانه های شهر همدان و داروخانه های بیمارستان ها صورت گرفت. در مجموع ۸۰۰ نسخه از ۱۵ داروخانه جمع آوری شد و اطلاعات آنها توسط آزمونهای t ، انالیز واریانس و پست هاک مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
نتایج: در نسخ بررسی شده میانگین امتیاز رعایت اصول نسخه نویسی در گروه غیر آموزشی بهتر از کادر آموزشی (۱۰٫۱ در برابر ۹٫۶) بود (
P<0.05). در هر دو گروه، فوق تخصص ها بهتر از سایر گروه ها عمل کرده بودند (۱۰٫۶ و ۱۱٫۵) و گروه اینترن ها پایین ترین آمار را در کادر آموزشی داشتند (۸٫۹۵). میانگین اقلام دارویی در کادر آموزشی ۲٫۹۹ و در غیر آموزشی ۳٫۲۴ عدد بدست آمد.
نتیجه نهایی: با توجه به نتایج بدست آمده اصول نسخه نویسی در شهر همدان همانند بسیاری از شهرهای کشور در مقایسه با دیگر کشورها بخوبی رعایت نمی شود. در نسخ کادر آموزشی میانگین اقلام دارویی کمتر ولی عدم رعایت اصول نسخه نویسی بیشتر بود. توصیه می گردد مطالعاتی در زمینه بررسی علل این امر وبدنبال آن راه حل مناسب ارائه گردد.