مقاله مقایسه رضایت مندی مراجعین از کلینیک های دولتی و خصوصی گفتاردرمانی شهر اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۱۱۸۶ تا ۱۱۹۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه رضایت مندی مراجعین از کلینیک های دولتی و خصوصی گفتاردرمانی شهر اهواز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایت مراجعین
مقاله گفتاردرمانی
مقاله کلینیک دولتی
مقاله کلینیک خصوصی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی پیمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در نظام توان بخشی (به ویژه گفتاردرمانی) دستیابی به اهداف نهایی درمان، طولانی مدت است. بنابراین دانستن سطح رضایت مندی مراجعین در حفظ و ادامه مداخلات درمانی اهمیت دارد. هدف از این تحقیق، سنجش و مقایسه رضایت مراجعین به کلینیک های گفتاردرمانی دولتی و خصوصی شهر اهواز در سال ۱۳۹۰ بود.
مواد و روش ها: در مطالعه مقطعی – مقایسه ای حاضر، ۴۲۵ نفر از مراجعینی که حداقل ۵ بار به یکی از کلینیک های گفتاردرمانی دولتی یا خصوصی اهواز مراجعه کرده بودند، به تصادف انتخاب شدند. اطلاعات از طریق پرسش نامه ساختارمند طی مصاحبه حضوری یا تلفنی جمع آوری و نمره رضایت مندی هر فرد بر مبنای یک مقیاس ۱۰۰-۰ محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون های آماری در نرم افزار SPSS نسخه ۱۵ انجام شد.
یافته ها: میانگین نمره رضایت کلی مراجعین کلینیک های خصوصی (۷۱٫۴±۴٫۹۱) از کلینیک های دولتی (۶۹٫۶±۵٫۱۶) بیشتر و تفاوت آن معنی دار بود (P= 0.038). مراجعین مراکز خصوصی از وضعیت فیزیکی کلینیک (P= 0.001)، کیفیت خدمات ارایه شده (P= 0.018) و نحوه برخورد پرسنل (P= 0.008) بیش از مشتریان مراکز دولتی رضایت داشتند. در مقابل مشتریان مراکز دولتی از دسترسی مکانی- زمانی (P= 0.01) و رضایت مالی (P= 0.015) رضایت بیشتری داشتند.
نتیجه گیری: کلینیک های خصوصی مورد مطالعه نسبت به کلینیک های دولتی از کیفیت ارایه خدمات بالاتر، روابط اجتماعی بهتر و فضای فیزیکی مناسب تری برخوردار هستند که این نتایج می تواند به منظور ارتقای کمی و کیفی کلینیک های دولتی به کار گرفته شود.