مقاله مقایسه رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری کارکنان بخش بهداشت با درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در علوم رفتاری از صفحه ۹ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری کارکنان بخش بهداشت با درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایت شغلی
مقاله کیفیت زندگی کاری
مقاله کارکنان بهداشت
مقاله کارکنان درمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بختیارپور سعید
جناب آقای / سرکار خانم: دارابی فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری کارکنان بهداشت با درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام بود.
روش: نمونه مورد بررسی تعداد ۳۰۰ نفر از بین کارکنان شاغل در دو بخش مذکور به صورت طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه رضایت شغلی ((JDI و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) و آزمونهای تعقیبی، با استفاده از نرم افزار spss استفاده شد.
یافته ها: نتایج این تحقیق نشان داد که بین رضایت شغلی کارکنان بخش بهداشت با درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام تفاوت وجود ندارد اما بین کیفیت زندگی کاری آنها تفاوت وجود داشت، بدین صورت که کیفیت زندگی کاری کارکنان بهداشت از درمان بالاتر بود.