مقاله مقایسه رضایت زناشویی، سبک زندگی و سلامت روان در مردان و زنان بازنشسته و غیربازنشسته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۵۴ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه رضایت زناشویی، سبک زندگی و سلامت روان در مردان و زنان بازنشسته و غیربازنشسته
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایت زناشویی
مقاله سبک زندگی
مقاله سلامت روان
مقاله بازنشسته
مقاله غیربازنشسته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده رمضان
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاییان بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، مقایسه رضایت زناشویی، سبک زندگی و سلامت روان در بین زنان و مردان بازنشسته و غیربازنشسته بود. روش تحقیق، علی مقایسه ای است و جامعه آماری تحقیق همه معلمان (بازنشسته و غیربازنشسته) شهرستان گنبدکاووس بودند که از میان آنان ۱۴۰ نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه های سلامت روان GHQ-28 (گلدبرگ و هیلر، ۱۹۷۹)، رضایت زناشویی (اتریچ، ۱۹۸۹) و سبک زندگی (مصور، ۱۳۸۲) بود. داده ها از طریق تحلیل واریانس دوطرفه تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین میانگین های رضایت زناشویی و سبک زندگی در دو گروه زن و مرد و دو گروه بازنشسته و غیربازنشسته تفاوت معناداری وجود دارد (P<0.05)، رضایت زناشویی مردان با میانگین رضایت ۱۴۱٫۶۷ بیشتر از زنان بوده و رضایت زناشویی معلمان غیربازنشسته با میانگین رضایت ۱۴۳٫۲۷ بیشتر از معلمان بازنشسته بود. همچنین مردان با میانگین ۴۹۶٫۳۷، شاخص سبک زندگی بالاتری نسبت به زنان داشتند و از طرفی دیگر سبک زندگی معلمان غیربازنشسته با میانگین سبک زندگی ۴۹۳٫۰۷ بیشتر از معلمان بازنشسته بود. ولی در سلامت روان مردان و زنان و دو گروه بازنشسته و غیربازنشسته تفاوت معناداری مشاهده نگردید.