مقاله مقایسه رضایت دانشجویان پرستاری از دو روش ارزشیابی آزمون بالینی ساختار یافته هدفمند (OSCE) با امتحان عملی در ارزشیابی بالینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۸ در نشریه دانشکده پرستاری و مامایی از صفحه ۳۸ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه رضایت دانشجویان پرستاری از دو روش ارزشیابی آزمون بالینی ساختار یافته هدفمند (OSCE) با امتحان عملی در ارزشیابی بالینی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون بالینی ساختار یافته هدفمند (OSCE)
مقاله امتحان عملی
مقاله رضایت دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بلورچی فرد فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: نیشابوری معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: اشک تراب طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: نصراله زاده شادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آموزش بالینی نقش اساسی در آموزش پرستاری دارد و ارزشیابی بالینی از دانشجویان تاثیر بسیاری بر ارتقا کیفیت آموزش بالینی می گذارد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه رضایت دانشجویان از دو روش آزمون بالینی ساختار یافته هدفمند (OSCE) و امتحان عملی در ارزشیابی بالینی صورت گرفت.
مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است. تعداد ۴۴ دانشجوی سال دوم کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری و مامائی شهید بهشتی (واحد پرستاری داخلی و جراحی-ارتوپدی) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با دو روش OSCE و امتحان عملی ارزشیابی شدند. سپس رضایت دانشجویان در سه حیطه شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی و به طور کل، توسط پرسش نامه پژوهشگر ساخته که اعتبار آن به روش اعتبار محتوا و پایائی به روش توافق بین ارزیاب ها تعیین گردید، بررسی شد. سپس داده ها با نرم افزار اس پی اس اس نسخه ۱۳ موردتجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که بیش ترین میزان رضایت دانشجویان در حیطه شناختی، عاطفی و روانی-حرکتی مریوط به
OSCE بود به طوری که رضایت دانشجویان از دست یابی به اهداف آموزشی در هر یک ار سه حیطه و به طور کل در OSCE نسبت به روش آزمون عملی معنی دار بود (p<0.001).
بحث: در این پژوهش برای اولین بار روش OSCE جهت ارزشیابی دانشجویان در واحد پرستاری داخلی جراحی- ارتوپدی به کار گرفته شد. آزمون بالینی ساختار یافته هدفمند بیش از سایر روش های ارزشیابی بالینی متداول می تواند سبب ایجاد رضایت در دانشجویان گردد.