مقاله مقایسه رضایتمندی دانشجویان پرستاری از دو روش ارزشیابی عملی با ساختار عینی و سنتی در دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد از صفحه ۲ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه رضایتمندی دانشجویان پرستاری از دو روش ارزشیابی عملی با ساختار عینی و سنتی در دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشیابی سنتی
مقاله ارزشیابی عملی با ساختار عینی
مقاله رضایتمندی
مقاله دانشجوی پرستاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیشکارمفرد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نویدیان علی
جناب آقای / سرکار خانم: ربابی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: ارزیابی دقیق و عینی صلاحیت بالینی و حرفه ای، یکی از مهم ترین ابعاد آموزش بالینی دانشجویان گروه پزشکی است. آزمون بالینی با ساختار عینی، طیف وسیعی از مهارت های فنی و اساسی را در موقعیت های تجربی ارزیابی می کند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه رضایتمندی دانشجویان پرستاری از دو روش ارزشیابی سنتی و ارزشیابی عملی- با ساختار عینی- در دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان انجام شد.
روش: پژوهش حاضر یک مطالعه مداخله ای است. واحدهای مورد پژوهش ۳۵ دانشجوی پرستاری بودند که واحد درسی اصول و مهارت های پرستاری عملی را در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ اخذ کردند و هر دو روش ارزشیابی عملی با ساختار عینی و سنتی در ارزیابی پایان ترم در مورد آن ها انجام گرفت. اطلاعات از طریق پرسشنامه پژوهشگر ساخته ۲۱ گزینه ای پس از تایید روایی و پایایی، جمع آوری شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۵ و با استفاده از آزمون های کای دو، تی زوج و مستقل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته ها: میانگین سن دانشجویان ۱۹٫۷۴±۲٫۴۶ سال بود. ۸۰% دانشجویان از روش ارزشیابی عملی با ساختار عینی راضی و کاملا راضی و ۲٫۹% ناراضی یا کاملا ناراضی بودند. این میزان بعد از اعلام نمره به ترتیب ۸۱٫۵% و ۳٫۷% بود. ۷۹٫۴% دانشجویان از روش ارزشیابی سنتی راضی و کاملا راضی و ۱۱٫۸% ناراضی یا کاملا ناراضی بودند. این میزان بعد از اعلام نمره به ترتیب ۶۳% و ۱۱٫۱% بود. مقایسه میانگین نمره رضایتمندی دانشجویان بعد از اعلام نمره نشان داد رضایت از روش ارزشیابی عملی با ساختار عینی به طور معنی داری بیشتر از روش ارزشیابی سنتی بود (P=0.02).
نتیجه گیری: با توجه به رضایتمندی دانشجویان پرستاری از روش ارزشیابی عملی با ساختار عینی در این مطالعه، به کارگیری آن در همه گروه های آموزشی پزشکی- علی رغم موانع اجرایی آن- ضرورت دارد.