مقاله مقایسه رشد و توان تولید متابولیتهای ثانویه در دودمانهای ریشه مویی تراریخت حاصل از کاسنی (Cichorium intybus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های گیاهی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۴۷۶ تا ۴۸۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه رشد و توان تولید متابولیتهای ثانویه در دودمانهای ریشه مویی تراریخت حاصل از کاسنی (Cichorium intybus)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگروباکتریوم رایزوژنز
مقاله ریشه موئی
مقاله کاسنی
مقاله متابولیت ثانویه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذرمهر بنت الهدی
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی فرح
جناب آقای / سرکار خانم: تقی زاده مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی گرگری سیدلطیف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش با هدف تولید و جداسازی دودمانهای ریشه مویی بیش تولید کننده ترکیبات ثانویه، قطعات جداکشت برگ کاسنی با آگروباکتریوم رایزوژنز سویه A4 تلقیح شد. دودمانهای حاصل از نظر رشد، محتوای فنل و فلاونوئید کل، شیکوریک اسید و کربوهیدراتهای محلول مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند. سنجش فنل، فلاوونوئید و کربوهیدراتهای محلول به روش اسپکتروفتومتری و سنجش شیکوریک اسید توسط HPLC انجام شد. بیشترین سرعت رشد در دودمانهای A، H، I و J مشاهده شد. دودمانهای به دست آمده از نظر فنل و فلاوونوئید کل تفاوت معنی داری با یکدیگر نشان ندادند ولی از نظر محتوای شیکوریک اسید دودمان J و پس از آن دودمان F حاوی بیشترین مقدار از این ماده بودند. بیشترین مقادیر کربوهیدرات نیز در دودمانهای D، G، I و J مشاهده شد. با توجه به نتایج حاصل، به نظر می رسد دودمان J با بیشترین مقادیر رشد و تولید شیکوریک اسید و کربوهیدرات، برترین دودمان حاصل در این پژوهش باشد.