مقاله مقایسه رشد حرکتی کودکان ۶-۳ ساله اهواز با آزمون غربالگری رشد دنور II که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۳۵ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه رشد حرکتی کودکان ۶-۳ ساله اهواز با آزمون غربالگری رشد دنور II
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حرکات درشت
مقاله حرکات ظریف
مقاله کودک
مقاله تاخیر مهارت حرکتی
مقاله مهارت بنیادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهادیان سروستانی هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: شفیع نیا پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: ضرغامی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقیق حاضر، مقایسه رشد حرکتی کودکان ۳ تا ۶ ساله اهواز با آزمون غربالگری رشد دنور II بود. روش پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، کودکان اهوازی بودند که ۱۰۴۴ کودک ۳ تا ۶ ساله به صورت خوشه ای تصادفی از مهدکودک های اهواز جمع آوری شدند. ابزار گردآوری آزمون غربالگری، رشد دنور ۲ است. روش تحقیق شامل آمار توصیفی برای محاسبه فراوانی ها و رتبه درصدی برای تنظیم نقاط درصدی است. یافته ها نشان می دهد که کودکان اهوازی در تمام نقاط درصدی (۹۰، ۷۵، ۵۰، ۲۵) در حرکات درشت نسبت به هنجار دنور تاخیر دارند. همچنین کودکان در تمام نقاط درصدی (۹۰، ۷۵، ۵۰، ۲۵) در حرکات ظریف نسبت به هنجار دنور دارای تاخیر هستند.