مقاله مقایسه رخداد مرگ سوانح ترافیکی در محورهای درون و برون شهری با تکیه بر عوامل محیطی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در حکیم از صفحه ۳۳۹ تا ۳۴۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه رخداد مرگ سوانح ترافیکی در محورهای درون و برون شهری با تکیه بر عوامل محیطی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوانح ترافیکی
مقاله عوامل محیطی
مقاله محورهای درون شهری و برون شهری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی شادمانی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: سوری حمید
جناب آقای / سرکار خانم: عینی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: زایری فرید
جناب آقای / سرکار خانم: مهماندار محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عوامل محیطی یکی از عوامل خطر مهم در سوانح ترافیکی می باشند. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین سوانح ترافیکی و عوامل محیطی در محورهای درون و برون شهری انجام شد.
روش کار: بر اساس داده های موجود، ۸۶۱۰۷۴ نفر با پیامد فوتی و غیر فوتی وارد مطالعه شدند. عوامل محیطی مورد بررسی عبارت بودند از: نقص جاده، وضعیت روشنایی، سطح جاده، وضعیت هوا، نوع منطقه و مکان هندسی که این اطلاعات از موارد ثبت شده توسط پلیس راهنمایی و رانندگی کشور استخراج و مورداستفاده قرار گرفتند. یافته ها در قالب آمار توصیفی ارایه و تحلیل آن ها با آزمون رگرسیون لجستیک صورت گرفت.
یافته ها: میانگین سنی و انحراف معیار جامعه مورد بررسی ۱۰٫۶۱±۳۴٫۰۲ بود. ۹۱% مرد و ۱/۷% زن بودند و جنسیت ۱٫۹% ثبت نشده بود. مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر کشندگی سوانح ترافیکی در محورهای درون شهری لغزندگی سطح جاده (OR=56.84)، رانندگی در طلوع آفتاب ((OR=5.30، جاده یخبندان و برفی (OR=1.82)، منطقه کوهستانی (OR=4.60)، هوای طوفانی و غبارآلود (OR=1.79) و مکان مستقیم/سر بالایی/سرپایینی (OR=1.26) بود. همچنین اثرگذارترین متغیرها در محورهای برون شهری اختلاف بین سطح آسفالت و شانه راه ((OR=2.91، رانندگی در طلوع آفتاب (OR=2.12)، جاده خیس (OR=1.42)، منطقه کوهستانی (OR=1.32)، هوای مه آلود (OR=2.10) و مکان مستقیم/سر بالایی/سرپایینی ( (OR=1.7بود.
نتیجه گیری: تعامل فاکتورهای هندسه محل، شرایط آب و هوایی، وضعیت روشنایی، سطح جاده، و نوع منطقه خطر تصادفات را به شدت افزایش می دهند. بنابراین نیازمند توجه بیشتر سیاست گذاران و برنامه ریزان در امر سوانح ترافیکی می باشد که مداخلاتی را روی اثرگذارترین عوامل طراحی نمایند.