مقاله مقایسه راهکارهای مقابله با درد در بیماران معتاد درون گرا و برون گرای در حال ترک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در نسیم تندرستی (سلامت خانواده) از صفحه ۴۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه راهکارهای مقابله با درد در بیماران معتاد درون گرا و برون گرای در حال ترک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد
مقاله معتاد درون گرا و برون گرا
مقاله راهکارهای مقابله ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی امیری مجید
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرخی نازنین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: از پژوهش حاضر، مقایسه راهکار های مقابله با درد افراد معتاد درون گرا و برون گرای در حال ترک است.
روش بررسی: روش پژوهش از نوع علی- مقایسه ای و جامعه پژوهشی در برگیرنده کلیه افراد وابسته به مواد افیونی بود که تحت پوشش مرکز درمانی ترک اعتیاد دکتر مازدرانی، شهرستان ساری در حال ترک بودند. نمونه آماری مشتمل بر ۴۵ فرد درون گرا و ۴۵ فرد برون گرای در حال ترک بود. و در آن از دو پرسشنامه: ۱٫ راهکارهای مقابله با درد روزنشتایل و کیف و ۲٫ آزمون شخصیتی درون گرا و برون گرای آیزنگ استفاده گردید. به منظور تجزیه تحلیل داده ها از آزمون پارامتریک MANOVA  استفاده شد.
یافته ها: یافته های آزمون نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین میانگین های مولفه های درد، در بین معتادین برونگرا و درونگرا در سطح ۰٫۰۰۱ وجود داشته است.
بحث و نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاکی از این بود که افراد معتاد در حال ترک برون گرا در مقایسه با افراد درون گرا از راهبردهای مقابله ای مناسب تری استفاده می کردند و تفاوت بین مولفه های نادیده انگاشتن درد و گفتگو با خود در برون گرایان معتاد در حال ترک، بیشترین کاربرد نسبت به درون گرایان داشته است.