مقاله مقایسه راهبردهای مقابله ای دختران فراری و عادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۶۲ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه راهبردهای مقابله ای دختران فراری و عادی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دختران فراری
مقاله دختران عادی
مقاله راهبردهای مقابله ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی فریده السادات
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش که با هدف بررسی تفاوت دختران فراری با دختران عادی در استفاده از راهبردهای مقابله ای انجام شد، از نوع پس رویدادی است. برای انجام این پژوهش ۳۷ نفر از دختران فراری را که سازمان های مرتبط در مدت اجرای پژوهش دستگیر کرده و نگهداری می کردند، از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. با توجه به میانگین سنی دختران فراری، ۳۷ دختر مجرد ساکن یکی از محلات شهر شیراز که از نظر وضعیت اجتماعی/اقتصادی جز مناطق متوسط رو به پایین محسوب می شدند، به عنوان گروه گواه انتخاب شدند. پرسشنامه راهبردهای مقابله ای (کارور و همکاران، ۱۹۸۹)، پرسشنامه منزلت شغلی همراه با سوالات جمعیت شناختی بر روی آزمودنی ها اجرا گردید. داده ها با استفاده از روش آماری کوواریانس تحلیل گردیدند. نتایج نشان داد که بین دختران فراری و دختران عادی در استفاده از راهبردهای مقابله ای مساله محور و هیجان محور تفاوت معناداری وجود دارد (P<0.001). به این معنا که دختران فراری نسبت به دختران عادی در رویارویی با تنش، کمتر از راهبردهای مساله محور و هیجان محور استفاده می کردند.