مقاله مقایسه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان راست برتر و چپ برتر، جنسیت و ماه تولد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۱ در ارمغان دانش از صفحه ۲۲۵ تا ۲۳۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان راست برتر و چپ برتر، جنسیت و ماه تولد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبردهای شناختی
مقاله تنظیم هیجان
مقاله دست برتری
مقاله ماه تولد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع حسین
جناب آقای / سرکار خانم: امیرپور برزو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: درک روابط بین مغز رفتار بر اساس تفاوت های جنسیتی و فردی، زمینه کارآمدتری برای مداخلات آموزشی و رفتاری فراهم می آورد. هدف این مطالعه مقایسه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان راست برتر و چپ برتر با تاکید بر جنسیت و ماه تولد بود.
روش بررسی: این پژوهش توصیفی، علی مقایسه ای بر روی ۵۹۷ دانش آموز دبیرستانی (۳۰۹ دختر، ۲۸۸ پسر) که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند، انجام شد. نمونه ها به دو مقیاس سیاهه دست برتری چاپمن و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان گانفسکی پاسخ دادند. داده ها با آزمون های آماری تی مستقل، آماره نیکویی و مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: دانش آموزان چپ برتر به طور معنی داری در راهبرد نشخوار فکری نمرات بالاتری کسب کردند، ولی میانگین نمرات دانش آموزان راست برتر در راهبرد تمرکز مجدد و برنامه ریزی به طور معنی داری از لحاظ فراوانی چپ برتری در پسرها بالاتر بود و نتایج از نقش ماه تولد در دست برتری حکایت نداشت.
نتیجه گیری: نتایج حمایت دیگری از نفش جانبی شدن در تنظیم هیجان را ارایه نمود و هم چنین این یافته ها کاربردهای ضمنی برای متخصصانی که مداخلات و برنامه های خود را بر اساس تنظیم هیجانات طراحی می کنند، به همراه دارد.