مقاله مقایسه راهبردهای خودتنظیمی، خلاقیت و جهت گیری هدف در دانش آموزان با و بدون اختلال ریاضی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در ناتوانی های یادگیری از صفحه ۶۸ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه راهبردهای خودتنظیمی، خلاقیت و جهت گیری هدف در دانش آموزان با و بدون اختلال ریاضی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبردهای خودتنظیمی
مقاله خلاقیت
مقاله جهت گیری هدف
مقاله اختلال ریاضی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفی سرباز زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: رستم اوغلی سهیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور مقایسه راهبردهای خودتنظیمی، خلاقیت و جهت گیری هدف در دانش آموزان دارای اختلال ریاضی و دانش آموزان به هنجار صورت گرفت. این پژوهش از نوع علی- مقایسه ای است. نمونه پژوهش حاضر شامل ۶۰ دانش آموز مبتلا به اختلال ریاضی بود که با ۶۰ دانش آموز به هنجار از طریق روش تصادفی انتخاب و با هم مقایسه شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه جهت گیری هدف، پرسش نامه خلاقیت، پرسش نامه خودتنظیمی و آزمون ریاضی کی مت استفاده شد. داده های پژوهش با روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری، تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که میانگین متغیرهای خودتنظیمی، خلاقیت و جهت گیری هدف در دانش آموزان دارای اختلال ریاضی نسبت به دانش آموزان به هنجار کم تر است. این یافته ها تلویحات مهمی در زمینه آموزش مهارت های خودتنظیمی و خلاقیت در دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری دارد.