مقاله مقایسه رادیوگرافی قفسه صدری بیماران تب دار نوتروپنیک علامت دار و بدون علامت ریوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم شهریور ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۱۲۴ تا ۱۱۳۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه رادیوگرافی قفسه صدری بیماران تب دار نوتروپنیک علامت دار و بدون علامت ریوی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنومونی
مقاله تب
مقاله سرطان
مقاله رادیوگرافی قفسه ی صدری
مقاله نوتروپنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میدانی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: ماهوش شیدا
جناب آقای / سرکار خانم: ادیبی آتوسا
جناب آقای / سرکار خانم: خوروش فرزین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رادیوگرافی ساده قفسه صدری یک راهنمای سریع، اولیه، ارزان، در دسترس و با میزان اشعه پایین برای افتراق عفونت های مختلف یا اتیولوژی غیر عفونی بیماری های ریوی محسوب می شود و در موارد شک به پنومونی به طور وسیع انجام می شود. کاربرد معمول رادیوگرافی ساده قفسه صدری در ارزیابی بیماران تب دار نوتروپنیک بدون علایم ریوی نامشخص می باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی انجام رادیوگرافی ساده قفسه صدری به طور روتین در بیماران تب دار نوتروپنیک بدون علامت ریوی بود.
روش ها: در این مطالعه بیماران تب دار نوتروپنیک بیشتر از ۱۸ سال بررسی شدند. شرح حال، معاینه فیزیکی، آزمایش خون، کشت خون، آزمایش ادرار و کشت ادرار برای آن ها انجام شد. با توجه به شرح حال، بیماران در دو گروه علامت دار و بدون علامت قرار گرفتند. دو عدد رادیوگرافی ساده قفسه صدری شامل خلفی-قدامی و نیم رخ از هر بیمار به عمل آمد. رادیوگرافی ها توسط یک متخصص رادیولوژی که از نتایج معاینه فیزیکی اطلاعی نداشت، بررسی شدند.
یافته ها: در این مطالعه فراوانی پنومونی در کل جمعیت ۱۷٫۸ درصد و در گروه بدون علامت ریوی ۶٫۸ درصد به دست آمد. فراوانی پنومونی در مردان به طور معنی داری بیشتر از زن ها بود (P=0.04) همچنین با افزایش سن فراوانی پنومونی به طور معنی داری افزایش یافت (p=0.01).
نتیجه گیری: با توجه به یافته های این مطالعه و تفاوت قابل توجه فراوانی پنومونی در این مطالعه در مقایسه با مطالعات مشابه، گرفتن رادیوگرافی ساده قفسه صدری به طور روتین در بیماران تب دار نوتروپنیک مرد بالای ۵۰ سال پیشنهاد می شود.