مقاله مقایسه رابطه طول- وزن در جمعیتها و جنسهای مختلف دو گونه از کپوردندان ماهیان ایران Aphanius sophiae و Aphanius vladykovi که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران) از صفحه ۱۸۱ تا ۱۸۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه رابطه طول- وزن در جمعیتها و جنسهای مختلف دو گونه از کپوردندان ماهیان ایران Aphanius sophiae و Aphanius vladykovi
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رابطه طول- وزن
مقاله کپور دندان زاگرس
مقاله کپوردندان صفیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوی یگانه محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: سیف آبادی سیدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: کیوانی یزدان
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی نقش زیستگاه و جنسیت در رابطه طول- وزن که از ابتدایی ترین داده های مورد استفاده در ارزیابی ذخایر و مدیریت زیست محیطی می باشد، ۵۳۱ قطعه ماهی متعلق به ۱۰ جمعیت از Aphanius sophiae وAphanius. vladykovi به  طور مقایسه ای مورد ارزیابی قرار گرفت. اختلاف شیب خط بین دو جنس نر و ماده در ۳ جمعیت از ۶ جمعیت بررسی شده از گونه A. sophiae معنی دار بود (P<0.05)، حال آنکه این اختلاف در هیچ یک از جمعیتهای A. vladykovi معنی دار نبود.(P>0.05) مقادیر b در جمعیتهای هر دو گونه، از دامنه تغییرات زیادی برخوردار بود. با توجه به تفاوتهای مشاهده شده در جنسهای نر و ماده و جمعیتهای مختلف و مقایسه آن با اختلاف بین دو گونه، به نظر می رسد این صفت تا حد زیادی تحت تأثیر فاکتورهای محیطی و زیستگاهی باشد. از این رو محاسبه شیب رابطه طول- وزن برای هر یک از گونه های فوق بدون در نظر گرفتن عواملی همچون جنس و زیستگاه، از دقت لازم برخوردار نیست.