مقاله مقایسه رابطه ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و متغیر خود پنداره با سبک های مقابله ای در دانشجویان دختر و پسر موسسه آموزش عالی ارم شیراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۱ در ارمغان دانش از صفحه ۳۵۹ تا ۳۶۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه رابطه ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و متغیر خود پنداره با سبک های مقابله ای در دانشجویان دختر و پسر موسسه آموزش عالی ارم شیراز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی ارتباطی خانواده
مقاله خودپنداره
مقاله سبک مقابله ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری رویا
جناب آقای / سرکار خانم: زندی قشقایی کرامت اله
جناب آقای / سرکار خانم: هنرپروران نازنین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به اینکه افراد در برخورداری از سبک های مقابله با استرس متفاوت می باشند، هدف این مطالعه مقایسه رابطه ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و متغیر خود پنداره با سبک های مقابله ای در دانشجویان دختر و پسر موسسه آموزش عالی ارم شیراز بود.
روش بررسی: در این مطالعه همبستگی تعداد ۲۳۴ نفر از دانشجویان موسسه آموزش عالی ارم شیراز به روش تصادفی ساده در سال ۹۰-۸۹ انتخاب شدند. از این تعداد ۲۲۹ نفر (۹۱ پسر و ۱۱۹ دختر) به سوالات سه پرسشنامه ابزار تجدید نظر شده الگوهای ارتباطی خانواده کوئرنروفیتزپاتریک، پرسشنامه خود پنداره مقابله با موقعیت های استرس زا، اندلر و پارکر پاسخ دادند. داده ها با آزمون های آماری همبستگی پیرسون و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و خود پنداره با مولفه های سبک های مقابله ای در دو گروه دانشجویان دختر و پسر رابطه معنی داری وجود داشت. در گروه دختران سبک های مقابله ای مساله مدار و سبک مقابله اجتنابی با متغیر گفت و شنود و سبک مقابله ای هیجان مدار با متغیر همنوایی دارای رابطه مثبت و معنی داری بود (p<0.05). در گروه پسران سبک مقابله اجتنابی با متغیر گفت و شنود و سبک مقابله هیجان مدار با متغیر هم نوایی دارای رابطه مثبت و معنی داری بود. همچنین در ارتباط با متغیر خودپنداره نتایج نشان داد که این متغیر در گروه دختران با سبک مقابله ای مساله مدار و سبک مقابله اجتنابی رابطه مثبت و معنی داری بود، اما در گروه پسران، متغیر خودپنداره تنها با متغیر سبک اجتنابی دارای رابطه مثبت و معنی داربود (p<0.05). هم چنین در سبک مقابله ای هیجان مدار تفاوت معنی داری بین دو گروه دختران و پسران مشاهده شد، به این ترتیب که در گروه دختران سبک مقابله هیجان مدار (۵۱٫۴۸) بیشتر از نمره این سبک در گروه پسران (۴۸٫۱۸) بود (p<0.05).
نتیجه گیری: الگوهای ارتباطی خانواده و خودپنداره در ایجاد سبک های مقابله ای اثر بخش است، بنابراین شیوه های آموزش و ارتقاء متغیرهای یاد شده در خانواده ها، به خصوص برای جوانان ضروری و لازم است.