مقاله مقایسه ذخیره کربن در دو کاربری درمنه زار دست نخورده و تحت کشت جو (مطالعه موردی در منطقه ایوانکی و سرخه از استان سمنان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده از صفحه ۷۳ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه ذخیره کربن در دو کاربری درمنه زار دست نخورده و تحت کشت جو (مطالعه موردی در منطقه ایوانکی و سرخه از استان سمنان)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشت جو
مقاله اراضی مرتعی
مقاله ذخیره کربن
مقاله درمنه زار
مقاله استان سمنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی مهشید
جناب آقای / سرکار خانم: آذرنیوند حسین
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جنیدی جعفری حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کربن آلی خاک که عمدتا به عنوان یکی از شاخص های اولیه کیفیت خاک در بحث منابع طبیعی، محیط زیست و کشاورزی در نظر گرفته می شود، نشان دهنده میزان جذب دی اکسید کربن اتمسفری می باشد. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، اعلام کرده است که بخش کشاورزی و اراضی کره زمین عامل یک سوم گرم شدن زمین و تغییر اقلیم می باشد که این امر ناشی از مدیریت نادرست و تغییر کاربری اراضی است. بر این اساس در این مطالعه، مناطقی در استان سمنان با گونه غالب درمنه دشتی که تبدیل مراتع به اراضی زراعی آبی جو در آن رایج می باشد، در نظر گرفته شده است. سپس به منظور تعیین چگونگی تغییر ذخیره کربن خاک در اراضی زراعی آبی جو و اراضی مرتعی هم جوار با آنها یک تیمار شاهد (درمنه زار)، دو تیمار کشاورزی در منطقه ایوانکی و یک تیمار کشاورزی در منطقه سرخه انتخاب گردیدند. نمونه برداری از خاک هر تیمار در عمق ۰-۵۰ سانتی متر و به تعداد سه پروفیل در تیمار زراعی و پنج پروفیل در تیمار شاهد انجام شد. میانگین کربن ذخیره شده در هر هکتار از اراضی جو دایر در ایوانکی به ترتیب ۴۰٫۳ و ۳۰٫۹ تن می باشد که ۱۵٫۲ و ۱۱٫۶ درصد ذخیره کربن ناحیه را به خود اختصاص داده و کشت آن در درمنه زار موجب افزایش ۱۲۰٫۵ و ۶۹ درصدی کربن در خاک گردیده است. این میزان در منطقه سرخه ۳۵ تن در هکتار که ۱۳٫۶ درصد ذخیره کربن ناحیه را به خود اختصاص داده و موجب کاهش ۵۵٫۲ درصدی کربن در خاک گردیده است، می باشد. میانگین ذخیره کربن خاک در درمنه زار ایوانکی و سرخه به ترتیب ۱۶٫۰۷ و ۴۰٫۲ تن در هکتار می باشد. نتایج آزمون تی استیودنت مستقل بیان گر آنست که با در نظر گرفتن کل مناطق با هم، بین میانگین ذخیره کربن خاک در دو کاربری مرتع و زمین زراعی جو اختلاف معنی داری وجود ندارد، اما با تفکیک منطقه در سایت ایوانکی در سطح ۵ درصد اختلاف معنی داری و در منطقه سرخه اختلاف معنی داری وجود نداشت.