مقاله مقایسه دیدگاه های فرماندهان و دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی بر عوامل موثر بر نهادینه کردن انضباط دانشجویان پلیس زن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پلیس زن از صفحه ۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه دیدگاه های فرماندهان و دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی بر عوامل موثر بر نهادینه کردن انضباط دانشجویان پلیس زن
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انضباط دانشجویان
مقاله فرهنگ سازمانی
مقاله دیدگاه فرماندهان و دانشجویان
مقاله دانشگاه علوم انتظامی
مقاله مجتمع آموزش زنان پلیس
مقاله نهادینه کردن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: از جمله عوامل توفیق در سازمان ها، داشتن نظم و انضباط کارکنان آن است. عوامل گوناگونی در نهادینه کردن انضباط در دانشگاه علوم انتظامی موثر است: فرماندهان، فرهنگ سازمانی، و قوانین و مقررات. هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر نهادینه کردن انضباط در دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی است.
روش: نوع تحقیق کاربردی و روش آن پیمایشی است. با بهره گیری از مبانی نظری و نظر ۲۰ نفر از مدیران و فرماندهان، پرسشنامه ساخته شد. برای جمع آوری دیدگاه های فرماندهان صف (زن) و دانشجویان دختر مجتمع آموزشی زنان پلیس، دو نوع پرسشنامه برای فرماندهان و دانشجویان تنظیم گردید. پایایی آن به وسیله روش آلفای کرونباخ (a=0.88) به دست آمد. جامعه آماری این پژوهش ۵ نفر از فرماندهان زن و ۴۳ نفر از دانشجویان دختر سال آخر به صورت تمام شمار بودند. داده های حاصل با استفاده از آزمون T یک طرفه و دوطرفه و واریانس، تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: رفتار فرماندهان، فرهنگ سازمانی، قوانین و مقررات و شیوه های اعمال انضباط، از دیدگاه دانشجویان و فرماندهان، در نهادینه کردن انضباط دانشجویان موثر است.
نتیجه گیری: بین دیدگاه های فرماندهان و دانشجویان در خصوص اعمال انضباط تفاوت معناداری وجود دارد. در نهایت راه کارهایی برای عملی نمودن آن پیشنهاد شده است.