مقاله مقایسه دیدگاه دانشجویان و مربیان دانشگاه علوم پزشکی قم در مورد محیط آموزش بالینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۳۷ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه دیدگاه دانشجویان و مربیان دانشگاه علوم پزشکی قم در مورد محیط آموزش بالینی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیدگاه
مقاله آموزش پرستاری
مقاله دانشجویان
مقاله دانشجویان پرستاری
مقاله محیط آموزش بالینی
مقاله دانشگاهیان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بطحایی سیداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: کوه بر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری فر رضا
جناب آقای / سرکار خانم: میری زاده مریم
جناب آقای / سرکار خانم: خراسانی نیاسر ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یادگیری دانشجویان در محیط آموزش بالینی، بخش اساسی برنامه های آموزشی را تشکیل می دهد. این مطالعه با هدف مقایسه دیدگاه دانشجویان و مربیان دانشکده های پیراپزشکی، پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم نسبت به وضعیت محیط آموزش بالینی در سال ۱۳۹۱صورت گرفت.
روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی روی ۱۵۴ دانشجوی پرستاری و مامایی، اتاق عمل و هوشبری ترم پنجم به بالا که در دانشکده های فوق مشغول گذراندن کارآموزی بودند و ۱۸ نفر از مربیان انجام شد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه ای مشتمل بر ۲۲ سوال در ۴ حیطه کلی (فرصت یادگیری، حمایت از یادگیری، امکانات محیطی و ارتباط مربی با دانشجو) صورت گرفت.
یافته ها: در بعد نحوه ارتباط مربی با دانشجویان، فرصت یادگیری در بیمارستان، حمایت از یادگیری دانشجویان و دیدگاه کلی بین نظرات دانشجویان و مربیان، تفاوت معنی داری وجود داشت. همچنین مربیان دیدگاه مطلوب تری نسبت به دانشجویان داشتند ((p<0.05، ولی در بعد امکانات محیطی بیمارستان، تفاوت معنی داری مشاهده نشد (p=0.999).
نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه، آشنایی با دیدگاه های مربیان و دانشجویان و بررسی شباهت و تفاوت های این نظرات می تواند در برنامه ریزی برای بهبود کیفیت محیط آموزشی بالینی موثر باشد.