مقاله مقایسه دو نوع پخش کننده کودپاش های سانتریفوژ به منظور بهینه سازی الگوی پخش کود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نیمسال دوم ۱۳۹۲ در ماشین های کشاورزی از صفحه ۸۵ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه دو نوع پخش کننده کودپاش های سانتریفوژ به منظور بهینه سازی الگوی پخش کود
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی پخش
مقاله زاویه قرارگیری
مقاله صفحه پران
مقاله کودپاش سانتریفوژ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی مقدم پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی یداله
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی فاروق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزایش تقاضای مواد غذایی در سال های اخیر، موجب بالا رفتن مصرف کودهای شیمیایی جامد در بخش کشاورزی شده است. مصرف بی رویه کود، باعث کاهش کیفی و کمی محصول شده است که علاوه بر افزایش هزینه ها باعث آلودگی خاک، آب های سطحی و زیر سطحی می شود. توزیع و پخش یکنواخت کود در سطح مزرعه یکی از اصول اساسی کشاورزی مرسوم به شمار می آید. در این پژوهش به منظور دستیابی به الگوی بهینه پخش کود، اثرات تعداد پره و وضعیت قرارگیری آن در یک کودپاش دوار تک دیسکی، روی دو نوع مختلف کود بررسی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامل تصادفی صورت گرفت. متغیرها شامل تعداد پره در سه سطح (۴، ۶ و ۸)، زاویه قرارگیری پره ها در دو سطح (شعاعی و غیرشعاعی) و نیز نوع کود در دو سطح (سوپر فسفات تریپل و اوره) می باشد. نتایج نشان داد که تعداد پره و نوع کود، اثر معنی داری بر یکنواختی پخش کود ندارد. اما وضعیت قرارگیری پره ها بر روی صفحه پران، تاثیر معنی داری بر یکنواختی الگوی پخش کود دارد. بهترین الگوی پخش توسط صفحه پران ۸ پره ای با وضعیت قرارگیری غیرشعاعی پره ها و برای کود سوپر فسفات تریپل به دست آمد.