مقاله مقایسه دو شیوه بحث گروهی و سخنرانی بر یادگیری و رضایت دانشجویان از درس آیین زندگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۱۰ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه دو شیوه بحث گروهی و سخنرانی بر یادگیری و رضایت دانشجویان از درس آیین زندگی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تدریس
مقاله روش ها
مقاله سخنرانی ها
مقاله بحث گروهی
مقاله رضایت شخصی
مقاله یادگیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حکمت پو داوود
جناب آقای / سرکار خانم: سراجی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: قادری طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمانی منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: نادری مینو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: انتخاب یک روش مناسب آموزش برای یادگیری، حایز اهمیت است. این مطالعه با هدف مقایسه دو شیوه بحث گروهی و سخنرانی بر یادگیری و رضایت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک از درس آیین زندگی انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه نیمه تجربی است که بر اساس انتخاب تصادفی در ۳ کلاس، محتوای آموزشی به شیوه بحث گروهی و در ۳ کلاس، به شیوه سخنرانی ارائه شد. ابزار گرد آوری داده ها شامل فرم دیدگاه سنجی دانشجویان نسبت به محتوای درس، شیوه تدریس و برقراری ارتباط و نمره آزمون در پایان ترم بود. داده ها با استفاده از آزمون های کای دو و تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری a برابر ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین و انحراف معیار سن نمونه های مورد پژوهش ۲٫۷±۲۰ سال بود. میانگین و انحراف معیار نمره دانشجویان در گروه سخنرانی ۲±۱۷٫۲ و در بحث گروهی برابر ۱٫۵±۱۸، از نظر آماری اختلاف معنی داری داشت (p£۰٫۰۰۰۱). میانگین نمرات دیدگاه کلی دانشجویان در دو گروه نسبت به محتوای درس آیین زندگی، اختلاف معنی داری نشان نداد (p=0.4)، اما نسبت به شیوه تدریس معنی دار بود (p£۰٫۰۰۰۱). بین میانگین نمره دیدگاه کلی دانشجویان در دو گروه نسبت به برقراری ارتباط در کلاس درس آیین زندگی نیز اختلاف معنی داری وجود داشت (p£۰٫۰۰۱).
نتیجه گیری: بحث گروهی می تواند سبب یادگیری بیشتر و افزایش رضایتمندی دانشجویان از درس آیین زندگی شود. بنابراین، استفاده از بحث گروهی در تدریس این واحد درسی به دانشجویان گروه های علوم پزشکی پیشنهاد می شود.