مقاله مقایسه دو شیوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توصیفی و سنتی از دید معلمان و مدیران مدارس دوره ابتدایی شهر شوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار) از صفحه ۹۱ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه دو شیوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توصیفی و سنتی از دید معلمان و مدیران مدارس دوره ابتدایی شهر شوش
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توصیفی و سنتی
مقاله دوره ابتدایی
مقاله معلمان
مقاله مدیران
مقاله شوش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکاری عباس
جناب آقای / سرکار خانم: سبحانی نژاد مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: بهروی فری ناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسی مقایسه ای دو شیوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توصیفی و سنتی از دید معلمان و مدیران مدارس دوره ابتدایی شهر شوش در سال تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۷ بوده است. روش پژوهش توصیفی، از نوع پیمایشی و جامعه آماری نیز شامل تمامی معلمان و مدیران مدارس دوره ابتدایی مجری طرح ارزشیابی توصیفی در شهر شوش بوده اند. از بین جامعه مذکور، با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به ترتیب، ۸۵ و ۶۵ نفر با بهره گیری از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، به عنوان نمونه آماری، انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته طی دو بخش جمعیت شناختی و مولفه های مورد آزمون با ۳۹ پرسش بسته پاسخ و پرسش باز پاسخ، بوده که روایی صوری و محتوایی آن تامین و پایایی آن نیز طی ضریب آلفای کرونباخ در بخش مولفه های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توصیفی ۰٫۹۱ و در بخش مولفه های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی سنتی، برابر با ۰٫۹۳ بوده است. تحلیل آماری داده ها در سطح توصیفی به کمک شاخص های آماری توصیفی و در سطح استنباطی، حسب انواع آزمون های، «t» گروه های مستقل، «F تحلیل واریانس یک راهه و هم چنین آزمون شفه انجام شده است. یافته ها نشان داد، بین دیدگاه پاسخ دهندگان بر اساس، سمت، سن، تحصیلات و سابقه خدمت، تفاوت معنادار وجود نداشته و تنها بر اساس جنس، اختلاف معنی دار وجود داشته است. در مقایسه تاثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی در مولفه های، بهبود رفتار، بهبود یادگیری و سلامت روانی دانش آموزان، میانگین بالاتر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توصیفی، با میانگین ارزشیابی پیشرفت تحصیلی سنتی، دارای اختلاف معنی دار بوده ولی در دو مولفه دیگر، دشواری فرایند یاددهی- یادگیری معلمان مجری طرح و نیز تعامل اولیای دانش آموزان با مدیران و معلمان مدارس، تفاوت معنی داری بین تاثیر دو شیوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، مشاهده نشده است.