مقاله مقایسه دو سیستم نمره دهی (Simplified acute physiology score3 (3SAPS و (۴Acute physiology and chronic health evaluation (4APACHE در پیش گویی مرگ و میر بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۲۰۱ تا ۲۱۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه دو سیستم نمره دهی (Simplified acute physiology score3 (3SAPS و (۴Acute physiology and chronic health evaluation (4APACHE در پیش گویی مرگ و میر بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بخش مراقبت های ویژه
مقاله سیستم نمره دهی
مقاله Acute physiology and chronic health evaluation4
مقاله Simplified acute physiology score3
مقاله پیش گویی مرگ و میر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبی سیامک
جناب آقای / سرکار خانم: ابوترابی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نادری فیروزه
جناب آقای / سرکار خانم: ارفعی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پیش بینی مرگ در بخش مراقبت های ویژه، با استفاده از سیستم های نمره دهی مختلفی که شدت بیماری را می سنجند، صورت می گیرد. این بررسی جهت ارزیابی سیستم امتیازدهی(Acute physiology and chronic health evaluation4) APACHE4 و(Simplified acute physiology score3) SAPS3 در پیش گویی میزان مرگ و میر بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه انجام شد.
روش ها: در این مطالعه مقطعی، تعداد ۶۰ بیمار که از خرداد تا آذر سال ۱۳۹۱ در بخش مراقبت های ویژه مرکز آموزشی- درمانی شهید رجایی بستری شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. نمراتAPACHE4  و SAPS3 و نیز میزان مرگ و میر پیش بینی شده بر اساس این مدل ها و میزان مرگ و میر واقعی در این بیماران بررسی شد. سپس با محاسبه مساحت سطح زیرمنحنی (Receiver operating characteristic) ROC میزان کارایی و تمایز این مدل ها برای پیش بینی مرگ و میر بررسی شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ و آزمون t با هم مقایسه شدند. P<0.050 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: از ۷۴ بیمار بستری در بخش مراقبت های ویژه، ۶۰ نفر شرایط ورود به مطالعه را داشتند که ۳۸ نفر مرد و ۲۲ بیمار زن بودند. میانگین سنی بیماران ۵۹ سال و متوسط زمان بستری ۱۰٫۱۲ روز بود که از این تعداد، ۱۱ بیمار فوت کردند. میانگین و انحراف معیار نمرات۱۵٫۰±۲٫۰APACHE4   30.0±۳٫۴SAPS3 وبود. فاصله اطمینان مساحت زیر منحنی ROC در۰٫۹۹ (۰٫۹۳۰-۱٫۰۰۸) APACHE  و در ۰٫۹۷ (۰٫۹۷۰-۱٫۰۰۸) SAPS3 بود و آزمون t اختلاف معنی داری را بین این دو میانگین نشان داد (P<0.001).
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که مدل APACHE4 در پیش گویی مرگ و میر بیماران در بخش مراقبت های ویژه دارای قدرت بیشتری نسبت به مدل SAPS3می باشد.