مقاله مقایسه دو روش ژنوتیپی بیان ژن mexX و فنوتیپی حداقل تراکم بازدارندگی در سویه های بالینی سودوموناس ایروژنزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۱۲ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه دو روش ژنوتیپی بیان ژن mexX و فنوتیپی حداقل تراکم بازدارندگی در سویه های بالینی سودوموناس ایروژنزا
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سودوموناس ایروژنزا
مقاله پروتئین OprM
مقاله واکنش زنجیره ای پلیمراز زمان واقعی
مقاله مقاومت دارویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوراحمد راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: تولکنز پل م.
جناب آقای / سرکار خانم: ون بمبک فرانسواسی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: فعالیت پمپ MexXY-OprM باعث مقاومت ذاتی به عوامل ضد میکروبی متعدد در سویه های سودوموناس ایروژنزا جدا شده از بیماران می شود. بررسی بیان ژن های کدکننده اجزای پمپ MexXY-OprM نظیر mexX با روش Real time PCR می تواند در انتخاب درمان مناسب آنتی بیوتیکی کمک کند.
هدف: مطالعه به منظور مقایسه دو روش ژنوتیپی بیان ژن mexX و فنوتیپی حداقل تراکم بازدارندگی در سویه های بالینی سودوموناس ایروژنزا انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی آزمایشگاهی در سال ۱۳۹۰ در دانشگاه کاتولیک لوین انجام شد. پس از استخراج RNA از ۱۶ سویه بالینی و ساختن cDNA، سطح بیان ژن mexX با روش Real time PCR و کیت mexQ-TesT تعیین شد. طبق دستور کار کیت که مبتنی بر محاسبه آماری تی با حدود اطمینان %۹۵ و P<0.05 است، سطح بیان ۵ و بالاتر به عنوان بیش بیان در نظر گرفته شد.
یافته ها: از ۱۱ سویه بالینی با افزایش حداقل تراکم بازدارندگی برای آمینوگلیکوزیدها، تنها ۷ سویه بیش بیان ژن mexX را نشان دادند. هیچ ارتباط مستقیمی میان مقدار بیان پمپ با مقدار افزایش حداقل تراکم بازدارندگی برای آنتی بیوتیک های مختلف مشاهده نشد.
نتیجه گیری: با توجه به این که نتایج بیان ژن با داده های مقاومت آنتی بیوتیکی در همه موارد همخوانی نشان نداد ، استفاده همزمان از دو روش ژنوتیپی و فنوتیپی توصیه می شود.